O společnosti

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. je 100% dceřinou společností ČEZ, a. s. Jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení tzv. zadního palivového cyklu klasických elektráren Skupiny ČEZ, zabezpečuje zejména využití vedlejších energetických produktů (VEP).

Již od roku 2009 zajišťuje společnost nejen v klasických elektrárnách Skupiny ČEZ komplexní služby v oblasti zadního palivového cyklu, tedy v oblasti dalšího zpracování a využívání VEP (zejména prodej popílku, energosádrovce, strusky a stabilizátu externím zákazníkům, poskytování komplexních služeb při realizaci technické a biologické rekultivační výstavby, atd.), provozu a údržby zařízení zadního palivového cyklu a v plnění legislativních požadavků s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Jednou z dalších významných aktivit společnosti je poskytování služeb v oblasti šrotového hospodářství. V současné době má společnost téměř 600 zaměstnanců.

Naše společnost je jedním ze zakládajících členů Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá využíváním energetických produktů ve stavebním průmyslu, přípravou technických podmínek pro využívání VEP a podílí se i na přípravě podkladů pro příslušnou legislativu (technické podmínky využívání, národní strategie druhotných surovin, aj.).

Již od svého založení úzce spolupracujeme s univerzitami a vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje – v minulých letech jsme realizovali několik projektů zabývajících se novými možnostmi využívání VEP pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Společnost rovněž poskytuje služby související s plněním požadavků podle Nařízení č.1907/2006/ES (tzv. Nařízení REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek nejen v rámci Skupiny ČEZ, ale i pro externí zájemce.

Od roku 2009 probíhá úzká spolupráce se sdružením ECOBA (producenti energetických produktů z evropských zemí), v roce 2013 jsme se stali plnohodnotným členem. V rámci činnosti sdružení ECOBA se podílíme na přípravě legislativních předpisů týkajících se problematiky využití energetických produktů v rámci EU, přípravě norem a standardů v oblasti využívání VEP jako stavebních výrobků a společně se zahraničními partnery připravujeme projekty výzkumu a využívání energetických produktů.

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. vlastní certifikáty v oblasti systémů řízení kvality ISO 9001, ochrany životního prostředí ISO 14001 a bezpečnosti práce OHSAS 18001.