Politika kvality a environmentu

My,

tým společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. se zavazujeme, že naše jednání povede k úplné spokojenosti našich zákazníků i všech zainteresovaných stran, při současném dodržování platné legislativy a norem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality a životního prostředí.

Jsou pro nás přijatelné pouze kvalitní produkty a služby bez závad. K dosažení těchto cílů budeme využívat vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, budeme vylepšovat procesy s důrazem na snižování negativních vlivů na životní prostředí a vždy budeme pracovat v souladu s principem neustálého zlepšování.

Jako důkaz stanovuje vrcholové vedení tyto zásady:

 • Ochranu života a zdraví lidí nadřazujeme ostatním zájmům.
 • Bezpečnost a ochranu životního prostředí prosazujeme jako integrální součást systému řízení.
 • Plníme právní předpisy a veřejné závazky a zohledňujeme uznávané praxe.
 • Trvale rozvíjíme přístup k bezpečnosti a ochraně životního prostředí.
 • Pravidelně vyhodnocujeme rizika, předcházíme jim, odstraňujeme je, nebo snižujeme na přijatelnou úroveň.
 • Zajišťujeme, aby technologie dlouhodobě plnily bezpečnostní, environmentální, ekonomické a technické požadavky.
 • Při výběru a hodnocení dodavatelů zohledňujeme jejich přístup k bezpečnosti a životnímu prostředí.
 • Otevřeně komunikujeme bezpečnostní témata a dopady našich činností na společnost a životní prostředí.
 • Zajišťujeme dostatek kvalifikovaných a odpovědných pracovníků.
 • Řídíme klíčové znalosti.
 • Trvale rozvíjíme veškeré zdroje společnosti tak, aby získala dominantní postavení na trhu.
 • Rozvíjíme výcvik a vzdělávání svých zaměstnanců tak, aby byli odborníky ve svém oboru a ztotožnili se s cíli a záměry společnosti.
 • Zavádíme a udržujeme systémy jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako součást firemní kultury a strategie společnosti i jednotlivce.
 • Trvale zlepšujeme služby, komunikaci a systém řízení společnosti.
 • Uplatňujeme preventivní přístup u činností majících dopad na životní prostředí.
 • Používáme materiály s příznivějšími dopady na životní prostředí.
 • Neustále zlepšujeme stav životního prostředí ve společnosti využíváním zdrojů, tříděním odpadů a prostřednictvím programů EMS
 • Vyhledáváme možná rizika, zjišťovat jejich dopady a neustále je snižovat. Vytvářet povědomí zaměstnanců odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních osob na pracovišti i okolí
 • Vytváříme podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání
 • Usilujeme o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany
 • Uplatňujeme bezpečné pracovní postupy a zavádět nové stroje a zařízení s vysokou mírou ochrany zdraví zaměstnanců, majetku společnosti a životního prostředí
 • Stanovujeme preventivní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situací a neshod v oblasti BOZP. Pravidelně srovnáváme výsledky společnosti s výsledky zákazníků.
 • Uplatňujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí již při projektování nových technologií a všech navazujících činností, procesů a pracovišť, v daných provozních podmínkách neustále zlepšovat preventivní opatření.
 • Splňujeme všechny legislativní požadavky týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality a životního prostředí.