Informace o webu

 

 

Vážení uživatelé webových stránek naší společnosti, tímto bychom vám rádi ve smyslu zejména:

poskytli bližší informace o cookies, zpracování osobních údajů, vašich souvisejících právech, pověřenci pro ochranu osobních údajů a pravidlech užití těchto webových stránek.

Informace o cookies

Samostatným správcem osobních údajů zpracovávaných při využívání cookies je společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o., IČ: 28255933, se sídlem Komenského 534, Hostivice, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 135724.

Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, jedinečné identifikátory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek odeslány a uloženy do vašeho zařízení. Cílem cookies je zejména zajištění správného zobrazení a fungování daných webových stránek.

 • Technické cookies
  Technické neboli nutné cookies jsou nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného fungování našich webových stránek. Použití těchto cookies nelze individuálně nastavovat a není ani podmíněno udělením vašeho souhlasu ve smyslu § 89 odst. 3 ZEK. Veškerá takto získaná data jsou dále zpracovávána na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Netechnické cookies
  Netechnické cookies, tedy marketingové, statistické a preferenční cookies slouží k optimalizaci a přizpůsobení daných webových stránek vašim preferencím, a v tomto případě je tedy zcela na vás, zda a případně pro jaké cookies, resp. pro jaké zpracování vašich osobních údajů, udělíte svůj souhlas ve smyslu výše uvedeného ustanovení ZEK.

Doba uložení cookies

Doba uložení jednotlivých cookies je uvedena u každého jednotlivého souboru cookies v níže uvedených tabulkách. Některé soubory cookies mají platnost jen po jednu vaši návštěvu, jiné soubory cookies mohou mít platnost delší, nicméně vaše preference vyjádřené formou souhlasu s použitím cookies aktualizujeme nejpozději po 12 měsících.

Souhlas s použitím netechnických cookies a zpracováním osobních údajů a jeho odvolání

Svůj souhlas s použitím netechnických cookies (marketingových, statistických a preferenčních), a dalším zpracování osobních údajů, můžete udělit při návštěvě našich webových stránek prostřednictvím cookies lišty, která se vám zobrazí v dolní části webové stránky. Souhlas lze udělit pro všechny kategorie, kliknutím na „Povolit vše“, nebo jen pro některé zpracování, a to kliknutím na „Povolit výběr“. Pokud byste však nechtěli souhlas udělit, lze zvolit tlačítko „Odmítnout volitelné“.

Souhlas samozřejmě můžete i kdykoliv změnit či odvolat, a to prostřednictvím odkazu „Nastavení cookies“ v zápatí stránky na našich webových stránkách. Zároveň ale prosíme berte zřetel na skutečnost, že pokud významně omezíte používání našich netechnických cookies nebo zpracování osobních údajů ať již formou udělení souhlasu pouze pro některé kategorie, souhlas neudělíte pro žádnou kategorii nebo nastavením ve vašem webovém prohlížeči, nebudou naše webové stránky přizpůsobeny vašim preferencím a budou vám k dispozici pouze v základní podobě.

Nad rámec výše popsaného udělení nebo neudělení souhlasu se zpracováním cookies, můžete rozsah jejich použití definovat i prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Bližší informace o této variantě nastavení použití cookies naleznete v Nápovědě vašeho internetového prohlížeče. Níže uvádíme nejčastěji používané prohlížeče:

Cookies a zpracování osobních údajů třetími stranami

Na našich webových stránkách naleznete cookies třetích stran:

 

Chování uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu;
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu;
 • přistupovat na Portál, zadávat, měnit anebo číst data na Portálu za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery; pravidla používání těchto programů jsou upraveny dle: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu anebo jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit;
 • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
 • zasílat na tento Portál zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy Evropské unie a České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, může být ze strany Poskytovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na Portál znemožněn.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky.

Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.cezep.cz je společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o., se sídlem Komenského 534, Hostivice, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 135724, datum zápisu 7. března 2008, IČ: 28255933, DIČ: CZ28255933, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.cezep.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.cezep.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.cezep.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Kódy třetích stran

Na tomto webu trvale používáme kódy od společností Google a SiteOne, s.r.o., které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Informace o autorech webu

Tyto www stránky vybudoval, stejně jako všechny ostatní weby v Česku i v zahraničí na www portálu, on-line team Skupiny ČEZ. Chcete-li nám poslat zprávu, můžete použít formulář Napište nám.

WWW stránky realizovala a spravuje internetová agentura FG Forrest, a.s. Prezentace je provozována na CMS a e-commerce platformě Edee.one. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na info+cezep@fg.cz.