O společnosti

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. je 100% dceřinou společností ČEZ, a. s. již od roku 2008 zajišťuje nejen v klasických elektrárnách Skupiny ČEZ komplexní služby v oblasti zadního palivového cyklu. Zabývá se oblastí dalšího zpracování a využívání vedlejších energetických produktů (zejména prodej popílku, energosádrovce, strusky a stabilizátu externím zákazníkům, poskytování komplexních služeb při realizaci technické a biologické rekultivační výstavby atd.), provozem a údržbou zařízení zadního a předního palivového cyklu a plněním legislativních požadavků v oblasti chemických látek s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. V současné době má společnost více než 900 zaměstnanců.

Naše společnost je jedním ze zakládajících členů Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá využíváním energetických produktů ve stavebním průmyslu, přípravou technických podmínek pro využívání VEP a podílí se i na přípravě podkladů pro příslušnou legislativu (technické podmínky využívání, národní strategie druhotných surovin, aj.).

Již od svého založení úzce spolupracujeme s univerzitami a vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje – v minulých letech jsme realizovali několik projektů zabývajících se novými možnostmi využívání VEP pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Společnost rovněž poskytuje služby související s plněním požadavků podle Nařízení č.1907/2006/ES (tzv. Nařízení REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek nejen v rámci Skupiny ČEZ, ale i pro externí zájemce.

Od roku 2009 probíhá úzká spolupráce se sdružením ECOBA (producenti energetických produktů z evropských zemí), v roce 2013 jsme se stali plnohodnotným členem. V rámci činnosti sdružení ECOBA se podílíme na přípravě legislativních předpisů týkajících se problematiky využití energetických produktů v rámci EU, přípravě norem a standardů v oblasti využívání VEP jako stavebních výrobků a společně se zahraničními partnery připravujeme projekty výzkumu a využívání energetických produktů.

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. vlastní certifikáty v oblasti systémů řízení kvality ISO 9001, ochrany životního prostředí ISO 14001 a bezpečnosti práce ISO 45001.

 

 

Soubory ke stažení