Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky (KE) ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

 1. 1. Obecná ustanovení

 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na obchodní závazkové vztahy vyplývající ze smlouvy uzavřené zhotovitelem a objednatelem dle zákona č.89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „ObčZ“). K uzavření smlouvy mezi stranami dojde:
 3. (i) písemným potvrzením smlouvy bez výhrad a doplňků (přičemž za písemnou formu se považuje i scan podepsaného dokumentu) nebo
 4. (ii) zasláním protinávrhu ke smlouvě zhotovitelem a jeho následným písemným přijetím ze strany objednatele nebo
 5. (iii) splněním předmětu dle podmínek uvedených v písemném návrhu smlouvy objednatele.
 6. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění definovaný ve smlouvě, resp. v pracovním příkazu objednatele schváleným zhotovitelem (dále jen „PP“) v termínu a za podmínek tam uvedených. Zhotovitel prohlašuje, že je k provedení předmětu plnění dle smlouvy plně odborně způsobilý a že byl před uzavřením smlouvy seznámen s vybranými interními předpisy a řídícími dokumenty objednatele, resp. skupiny ČEZ, které jsou též uvedeny na internetové stránce objednatele www.cezep.cz (dále jen „Interní předpisy“) a tyto se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat. Pokud zhotovitel Interní předpisy objednatele poruší, je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám újmy, které z důvodu porušení uvedených předpisů vzniknou. Pokud dojde ke změně Interních předpisů objednatele, bude zhotovitel o této změně písemně informován. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito obchodními podmínkami, resp. Interními předpisy objednatele, mají přednost ujednání uvedená ve smlouvě. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a Interními předpisy objednatele mají přednost obchodní podmínky.
 7. 2. Splnění předmětu plnění

 8. Není-li uvedeno jinak, musí být předmět plnění zhotovitele v souladu s příslušnými platnými ČSN a požadavky objednatele. Předmět plnění je splněn dnem jeho řádného předání objednateli a podepsáním zjišťovacího protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, s výjimkou obchodních případů, kdy tento není objednatelem požadován. Vyplněná a podepsaná kopie zjišťovacího protokolu o předání a převzetí předmětu plnění musí být přiložena k faktuře jako podklad pro zaplacení ceny předmětu plnění. Nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu plnění, pokud se tento provádí v místě shodném s adresou pro předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zhotovitel předat objednateli i pracoviště, pokud jej před tím pro plnění smlouvy převzal. Zhotovitel se zavazuje, že v případě dodávaných výrobků vystaví Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen zajistit provedení předmětu plnění výhradně vlastními  zaměstnanci/ pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací odpovídající příslušným předpisům pro provádění předmětu plnění včetně doložení příslušných oprávnění pro tuto činnost, pokud se s objednatelem nedohodne předem písemně jinak. Pro případ povinnosti náhrady újmy a odpovědnosti za vady vylučují smluvní strany platnost ustanovení druhé věty § 2914 ObčZ. Zhotovitel je povinen v případě, že používání předmětu plnění podléhá schválení státním orgánem nebo jiným dozorným orgánem zřízeným na základě zákona (např. ITI) dodat úředně ověřený doklad dokládající vydání takovéhoto schválení. Použitý materiál k provedení plnění dle smlouvy bude doložen osvědčením o jakosti a kompletnosti, materiálovým atestem a jinou technickou dokumentaci tvořící součást plnění, návodem k obsluze a údržbě v českém jazyce a záručním listem. Zhotovitel prohlašuje, že výrobky dodané v rámci plnění smlouvy, splňují veškeré náležitosti stanovené zák. č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a souvisejících předpisů. V případě, že zhotovitel hodlá k provedení plnění použít jiných než originálních materiálů a výrobků, musí si předem vyžádat písemný souhlas objednatele. Pokud jsou tyto materiály a výrobky v rámci plnění dodávány na sklad objednatele, musí být s nimi dodány pokyny s podmínkami jejich skladování, skladovými kontrolami a údržbou a uvedenou skladovou životností. Současně zhotovitel prohlašuje ve všech případech, že materiál použitý při provádění plnění nebude obsahovat zdraví nebezpečné látky, zvláště pak polychlorované bifenyly (PCB), azbest, chlor, fluor nebo rtuť. Při zajištění likvidace odpadů zhotovitelem vzniklých ve spojení s poskytováním plnění dle smlouvy zůstává veškerý vzniklý kovový odpad majetkem objednatele a bude po jeho vzniku zhotovitelem odvezen na místo určené objednatelem. O jeho odvozu a uložení bude smluvními stranami sepsán zápis. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být veškeré dodané a instalované výrobky nové a nepoužité, a pokud tak stanoví právní předpis, musí se jednat o výrobky, které mají předepsanou jakost, množství, míru, váhu, a dále se musí jednat o výrobky, které jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům. Smluvní strany se dohodly, že zejména ustanovení platných technických norem s písemným označením ČSN a EN ČSN bude zhotovitel i objednatel brát za závazná. Neplnění jejich ustanovení bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci plnění smlouvy všechny zkoušky předepsané ČSN a EN ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN a EN ČSN. Zhotovitel je rovněž povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné plnění smlouvy, je v takovém případě povinností zhotovitele upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že zhotovitelem poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro plnění smlouvy, je vždy povinností zhotovitele si údaje ověřit. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost v termínech dle provozních možností objednatele. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby nebo prodloužení termínu dokončení plnění z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k činnostem realizovaným zhotovitelem dle smlouvy vyjma případů, kdy předané podklady jsou chybné.
 9. 3. Smluvní cena

  Zhotovitel má právo na zaplacení smluvní ceny za řádně dodaný a vyfakturovaný předmět plnění. Ke všem cenám mimo stavebních prací (režim přenesení daňové povinnosti) bude účtována DPH v souladu s platnými předpisy účinnými v době plnění. Smluvní strany tímto prohlašují, že s ohledem na konkrétní povahu plnění mezi sebou tímto vylučují použití § 2611 ObčZ, a tedy nehledě na nastavení platebních podmínek ve smlouvě a nehledě na skutečné náklady spojené s poskytováním jednotlivých plnění není zhotovitel oprávněn požadovat odměnu nebo její přiměřenou část za jednotlivá plnění v jiné výši nebo jiným způsobem, než je sjednán ve smlouvě, PP nebo v obchodních podmínkách. V případě předčasného ukončení smlouvy náleží zhotoviteli pouze úhrada poměrné části ceny, a to za poskytnuté a objednatelem převzaté činnosti v místě plnění ke dni, kdy byla smlouva ukončena.
 10. 4. Fakturace, platební podmínky

 11. Právo fakturovat vzniká dnem převzetí předmětu plnění objednatelem. Zhotovitel je povinen dodat objednateli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od fyzického dokončení PP veškeré podklady, které zahrnují zejména vyplněný a potvrzený zjišťovací protokol o předání a převzetí předmětu plnění se všemi náležitostmi, revizní zprávy, zprávy o měření a provedených zkouškách, nákupní daňové doklady, apod. Zhotovitel je dále povinen nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne podepsání zjišťovacího protokolu o předání a převzetí předmětu plnění) vystavit zhotoviteli fakturu za předmět plnění a tuto fakturu ve stejné lhůtě spolu s podepsaným zjišťovacím protokolem o předání a převzetí předmětu plnění elektronicky doručit objednateli na adresu cezep@cez.cz. Splatnost faktury zhotovitele je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti § 435 ObčZ, u plátců DPH musí faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) splňovat dále náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou smluvních stran a čísla jejich účtu, lhůtu splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení daňového dokladu. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu odpovídá plátce DPH, který uskutečnil zdanitelné plnění. Případný zálohový list a u neplátců DPH faktura, musí, mimo náležitostí § 435 ObčZ obsahovat: označení zálohový list nebo faktura, její číslo, lhůtu splatnosti, datum vystavení, obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ objednatele, obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště, popř. místo podnikání zhotovitele, IČ zhotovitele, označení peněžních ústavů a čísla bankovního spojení obou smluvních stran, označení předmětu smlouvy, fakturovanou částku, vypořádání příp. zálohových plateb, lhůtu splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení zálohového listu či faktury a další náležitosti požadované ve smlouvě. Ve faktuře, resp. zálohovém listu musí být vždy uvedeno evidenční číslo smlouvy v číselné řadě objednatele dle první strany smlouvy. Faktura, příp. zálohový list musí být vyhotoveny výhradně v čitelném formátu o maximálním rozsahu do pěti stran. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách, nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. zálohový list opravit nebo vyhotovit novou. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. V případě, že je předmět smlouvy zasílán na dobírku či jiným obdobným způsobem, nesmí být faktura přiložena k zásilce. Pokud by faktura byla přiložena, není objednatel odpovědný za prodlení při platbě ceny za předmět smlouvy. V případě, že objednatel podepíše zjišťovací protokol o předání a převzetí předmětu plnění s výhradami a s drobnými vadami, může objednatel u faktury provést pozastávku. V případě neodstranění jakékoli vady uvedené ve zjišťovacím protokolu o předání a převzetí předmětu plnění nebo prodlení s jejím odstraněním ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z této pozastávky. Čerpání pozastávky bude provedeno po odeslání písemného oznámení objednatele zaslaným zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob zhotoviteli doložit. Pozastávka bude objednatelem uvolněna do 30 (třiceti) dnů ode dne oboustranného podepsání protokolu o odstranění všech vad, a to v plné výši a/nebo ve výši svého zůstatku po čerpání tak, jak je uvedeno výše. Jestliže v době před splatností pozastávky bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, není zhotovitel povinen tuto pozastávku do doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu hradit. Pro případ, že soud rozhodne o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh zamítne pro nedostatek majetku, sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni zahájení insolvenčního řízení představuje slevu z ceny plnění, kterou zhotovitel poskytuje objednateli. Smluvní strany se dále dohodly, že tato sleva z ceny plnění odpovídá nákladům objednatele spojeným s případným odstraňováním vad plnění a dále, že jsou takto oceněna práva objednatele vyplývající ze záruky zhotovitele, kdy zhotovitel nebude schopen splnit závazky z poskytnuté záruky za jakost. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě nebo PP. Tento bankovní účet zhotovitele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. Faktura, resp. záloha se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli pohledávky ze smlouvy lze postoupit výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Součástí souhlasu s postoupením pohledávky musí být dohoda smluvních stran o způsobu úhrady daně z přidané hodnoty z plnění, ke kterému se postupovaná pohledávka váže, tak aby došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedojde-li k takové dohodě, může být souhlas s postoupením pohledávky odepřen.
 12. 5. Montážní pracoviště, místo plnění

 13. Montážním pracovištěm se rozumí prostor určený pro provedení činností zhotovitele včetně zařízení pracoviště (dále jen „pracoviště“) uvedený v konkrétním úkolu PP, místo plnění je stanoveno ve smlouvě nebo v PP. Pracoviště bude mezi objednatelem a zhotovitelem předáno a převzato písemně v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen při předávání pracoviště prověřit, zda nemá překážky nebo vady, které brání zahájení provádění PP. Hranice předaného pracoviště jsou pro zhotovitele závazné a zhotovitel je povinen si zajistit jeho řádné vymezení a označení. Při vymezení a přípravě pracoviště bude zhotovitel dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady (včetně shromažďování, třídění a vedení předepsané evidence) a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Za ekologické škody vzniklé při poskytování plnění odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat a plnit další povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob (OMO) a dodržovat stanovené příkazy a zákazy z nich vyplývající, včetně pokynů směřujících k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku vydaných objednatelem, zejména Povinnosti dodavatele v oblasti zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hygieny práce), požární ochrany a ochrany životního prostředí, které jsou uvedeny na internetové stránce objednatele cezep@cez.cz. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost dle smlouvy, nebudou vykonávat takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje vynaložit náležitou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění smlouvy. Zjištěné porušení Interních předpisů objednatele a příslušných právních předpisů musí být písemně zaznamenáno samostatným záznamem nebo v montážním deníku. Zhotoviteli musí být objednatelem umožněno a zhotovitel má povinnost prozkoumat pracoviště nebo zjistit jeho podmínky před zahájením každého PP. Žádné požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění, pokud jde o otázky týkající se pracoviště, informací, údajů a jiných dokumentů poskytnutých podle smlouvy objednatelem, se nepřipouštějí a nemohou být důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy. Pokud zhotovitel použije zařízení, nástroje, lešení, vyhrazená zařízení apod., která mu na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní poskytl objednatel, je povinen je užívat v souladu s obecně závaznými předpisy a na vlastní riziko a má povinnost nahradit veškeré újmy, které tímto použitím vzniknou. Na zhotovitele se vztahují povinnosti správce měřidel, které jsou jeho vlastnictvím. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit ke kontrole všechny dokumenty související s metrologickými pracemi realizovanými v rámci poskytování činností dle smlouvy a umožnit metrologickou kontrolu. Dále je zhotovitel zejména povinen: (i) při montáži a opravě stanovených měřidel vlastnit platné registrační osvědčení Českého metrologického institutu, (ii) při činnostech na zařízení objednatele používat výhradně kalibrovaná kontrolní a pracovní měřidla, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, (iii) zajistit, aby všechna nová či opravená čidla byla kalibrována. Zhotovitel je pojištěn proti odpovědnosti za škodu, kterou by mohl svou činností způsobit objednateli či třetí osobě a po dobu trvání smluvního vztahu se zavazuje udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě včetně následné újmy, kterou by svou činností mohl objednateli či třetí osobě způsobit, s limitem plnění 50.000.000,- Kč. Zhotovitele je povinen předložit objednateli kopii pojistného certifikátu nejpozději před zahájením jeho činností dle smlouvy.
 14. 6. Kontrola plnění zhotovitele, montážní deník

 15. Objednatel má právo kontrolovat poskytování jednotlivých činností dle smlouvy, zejména provádět kontroly na jednotlivých pracovištích za účelem prověření plnění zákonných opatření zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje některou svou povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy, smlouvou, Interními předpisy objednatele nebo těmito obchodními podmínkami, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a poskytl plnění řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Objednatel nebo jím určená osoba může dát zaměstnancům nebo pracovníkům zhotovitele, pokud vedoucí práce zhotovitele není dosažitelný a je-li současně ohrožena bezpečnost a život nebo zdraví osob, pokyn přerušit práci. Taková osoba provede o vydaném pokynu písemný záznam. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádnou realizaci činností dle smlouvy a za případné vady poskytnutého plnění. Zhotovitel je povinen před započetím každého plnění prověřit, zda nejsou překážky znemožňující poskytnutí plnění v rozsahu a termínech dle smlouvy. V případě, že zhotovitel takové překážky zjistí a nemůže je při vynaložení veškeré odborné péče odstranit, navrhne ve spolupráci s objednatelem změnu způsobu poskytnutí plnění. Tato povinnost zhotovitele se vztahuje i na odstraňování překážek v průběhu poskytovaného plnění. Tyto překážky nemohou být důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které by bránily v řádném poskytnutí a dokončení jakéhokoliv plnění v rozsahu a termínech dle smlouvy. Tyto skutečnosti nemohou být důvodem k odstoupení zhotovitele od smlouvy. Objednatel je povinen tyto skutečnosti se zhotovitelem neprodleně projednat. Smluvní strany vylučují použití § 2595 ObčZ. Objednatel může zhotoviteli nařídit, aby při plnění činností pro objednatele vedl pravidelně montážní deník dle příslušných právních předpisů (dále i též jen deník) se zápisy v originále a dvou kopiích, do kterého bude zapisovat údaje o postupu prací a všechny důležité skutečnosti, týkající se realizace každého PP dle smlouvy. Objednatel má právo do deníku zapisovat svoje oprávněné požadavky a připomínky k poskytovanému plnění a zhotovitel je povinen tyto respektovat ve smyslu § 2594 ObčZ. K zápisu do deníku je povinna druhá strana připojit svoje stanovisko do 24:00 hodin následujícího pracovního dne od provedení zápisu. Jednu kopii zápisu bude zhotovitel průběžně předávat objednateli.
 16. 7. Nebezpečí škody, vlastnické právo

 17. Nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy předmětu plnění a všech převzatých věcí a zařízení, jakož i riziko vzniku jakékoliv újmy, přechází na zhotovitele dnem předání a převzetí zařízení či pracoviště. Zpět na objednatele přechází dnem předání a převzetí předmětu plnění. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí předmětu plnění, zabudováním nebo zaplacením, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Předání a převzetí předmětu plnění v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. Pokud není v ostatních ustanoveních řečeno jinak, zkoušky uvedené ve smlouvě, jimiž zhotovitel prokazuje soulad plnění se smlouvou, provádí zhotovitel za přítomnosti objednatele a veškeré náklady s nimi spojené nese zhotovitel, a to i v případě zkoušek opakovaných v důsledku neprokázání parametrů plnění stanovených ve smlouvě. Zhotovitel podpisem smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 ObčZ.
 18. 8. Úrok z prodlení, smluvní pokuty

 19. Při prodlení s platbou ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné splatné částky za každý i započatý den prodlení. Při prodlení se splněním termínu s dokončením a předáním předmětu plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý i započatý kalendářní den prodlení proti termínu dohodnutému ve smlouvě. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění vad, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení s termínem odstranění vady stanoveným ve zjišťovacím protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. V případě prodlení zhotovitele s termínem vystavením faktury dle článku 4 těchto obecných obchodních podmínek má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení. V případě porušení obchodního nebo duševního vlastnictví má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě prodlení s dodáním příslušných dokumentů nutných pro řádné převzetí předmětu plnění dle článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo neprovedení požadovaných zkoušek má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s předáním uvedených dokumentů nebo provedením požadovaných zkoušek. V případě nedoložení dokumentů dokládajících odbornou způsobilost a kvalifikaci zhotovitele má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ. V případě porušení Interních předpisů nebo Pravidel objednatele má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Trvá-li prodlení se splněním předmětu smlouvy déle než 30 dnů, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit zhotoviteli žádné náklady, které vznikly zhotoviteli v souvislosti s přípravou nebo plněním smlouvy. Odstoupením rovněž nezanikají jakákoliv práva objednatele práva podle smlouvy, včetně nároku na náhradu újmy zhotovitelem. Smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu/úrok z prodlení bezhotovostní formou na bankovní účet uvedený ve smlouvě, příp. sdělený dle smlouvy. Splatnost smluvní pokuty/úroku z prodlení se sjednává na 30 dní ode dne doručení vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí splatnou smluvní pokutu, provést zápočet svých závazků vůči zhotoviteli za smluvní pokutu z následující nebo některé další platby podle volby objednatele.
 20. 9. Újma

 21. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. ObčZ. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu újmy a všech nákladů ze všech oprávněných nároků, požadavků, poplatků a výdajů s touto újmou souvisejících nebo se k ní vztahujících. Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokutu a úroky z prodlení.
 22. 10. Záruka za jakost a uplatňování vad předmětu plnění (reklamace)

 23. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, kterou přejímá závazek, že předmět plnění, resp. každá jeho část, budou po celou záruční dobu způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si smluvené či jinak obvyklé vlastnosti. Objednateli svědčí práva ze záruky za jakost u těch vad plnění, které se vyskytnou v záruční době u nátěrů, povrchových ochran a stavebních prací (vč. izolací) ve lhůtě 60 měsíců, u dodávek materiálu, náhradních dílů a všech ostatních prací ve lhůtě 24 měsíců. Záruční doba ve všech případech začíná běžet ode dne následujícího po podpisu zjišťovacího protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Do doby, než zhotovitel prokáže, že za vadu nese odpovědnost objednatel, se má za to, že objednatel práva ze záruky za jakost má a zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat v pracích spojených s odstraněním vady. V případě, že již v průběhu odstraňování vady prokáže zhotovitel, že za vadu odpovídá objednatel, je povinen pokračovat v jejím odstranění, pokud objednatel nestanoví jinak; objednatel v takovém případě uhradí veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady s tím spojené. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle objednatel zhotoviteli písemně dopisem nebo elektronickou poštou, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí tohoto oznámení. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky objednatele: (i) v případě neopravitelné vady má objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným poskytnutím nového plnění bez vady nebo poskytnutím chybějící části plnění - zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle povahy vady nebo (ii) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou vadného plnění nebo jeho části - zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle povahy vady, nebo (iii) požadovat přiměřenou slevu z ceny. Lhůta k odstranění vad se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané elektronickou poštou musí být následně potvrzeno dopisem. Zhotovitel má povinnost potvrdit bezodkladně přijetí oznámení zaslané elektronickou poštou. Oznámení vady (reklamace) odeslané pouze poštou se považuje za doručené nejpozději pátým pracovním dnem od data jeho odeslání. V případě vady oznámené PP lhůta počíná běžet od okamžiku převzetí pracoviště. Objednatel umožní zhotoviteli bez zbytečného odkladu přístup k zařízení s cílem prověřit oznámenou vadu. Zhotovitel je povinen zahájit v záruční době odstraňování reklamované vady plnění do 48 hodin po oznámení vady objednatelem, a v odstraňování vady plnění nepřerušeně pokračovat s nasazením optimálního počtu pracovníků, s optimálním vybavením a umožňují-li to podmínky na pracovišti i ve směnném provozu, v opačném případě se jedná o prodlení s odstraňováním vady, to vše, pokud objednatel nestanoví lhůtu jinou nebo pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezahájí odstraňování vady, nebo je jinak v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré prokázané náklady, které vznikly objednateli v souvislosti s odstraněním vady anebo které musel na odstranění vady třetí osobou vynaložit; splatnost takových nákladů je 30 dnů po obdržení příslušné faktury objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vadu, i v případě, že odmítá práva objednatele ze záruky za jakost, a nese veškeré náklady s tím spojené, a to až do okamžiku než prokáže, že za vadu odpovídá objednatel. Na opravenou nebo nově poskytnutou část plnění v záruční době se vztahuje záruční doba v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po písemném potvrzení objednatele, že vada byla odstraněna v souladu s touto smlouvou. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na peněžitou sankci a náhradu újmy.
 24. 11. Ostatní ustanovení

 25. Zhotovitel odpovídá za to a zároveň se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, zaměstnanci jeho poddodavatelů, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které pro něho jakoukoli činnost v rámci realizace předmětu plnění vykonávají, dodržovali a plnili povinnosti stanovené v pravidlech chování a směrnic Objednatelů, „(dále jen „Pravidla“). Pravidla jsou uveřejněna na internetových stránkách objednatele www.cezep.cz. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými Pravidly seznámil. Pokud v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změně těchto Pravidel, bude zhotovitel o této změně písemně informován a nese plnou zodpovědnost za to, že zajistí dodržování aktualizovaného textu Pravidel výše uvedenými osobami a subjekty. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li prokazatelně učiněna faxem nebo e-mailem.
 26. 12. Koordinace BOZP

 27. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v případě, kdy na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, bude objednatel koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění do okamžiku převzetí pracoviště zhotovitelem. Od okamžiku převzetí pracoviště bude koordinaci bezpečnostních opatření zajišťovat zhotovitel, způsobem stanoveným v pravidlech BOZP, PO a OCHŽP Objednatele. Před zahájením plnění si smluvní strany navzájem předají informaci o rizicích vyplývajících z jejich činnosti. Bez tohoto nesmí zhotovitel zahájit realizaci předmětu plnění. Budou-li na pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění předmětu plnění naplní kritéria zákona č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 1, zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pokud byla k provedení předmětu plnění zpracována projektová dokumentace samostatně a její součástí byl i plán BOZP, objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, že plán byl již vypracován. V případě, kdy bude naplněn požadavek předchozího odstavce, se zhotovitel zavazuje poskytnout informace objednateli vyplněním dotazníku (formulář je zveřejněn na stránkách objednatele www.cezep.cz o rozsahu a způsobu provedení prací, a to v den podpisu smlouvy, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů před převzetím pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost ke splnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli bez zbytečného odkladu vzniklý požár, nehodu nebo pracovní úraz svých zaměstnanců a poddodavatelů vykonávajících činnost v prostorách objednatele, jakož i nehody s negativním dopadem na životní prostředí. Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance/pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky pro poskytování první pomoci a dále v případě dalších speciálních činností, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.

POVINNOSTI DODAVATELE V OBLASTI ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (HYGIENY PRÁCE), POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

12.1. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

1. Dodavatel je povinen dodržovat při provádění prací platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a újmy, které vzniknou porušením nebo zanedbáním platných bezpečnostních předpisů podle příslušných ustanovení zákoníku práce zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, v návaznosti na prováděcí či související předpisy, především na zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění a NV 591/2006 Sb., v platném znění. 2. Dodavatel a Objednatel jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti (nedílnou součástí tohoto dodatku jsou zpracovaná rizika Objednatele). Dodavatel ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (§ 101, odst. 3) písemně předá Objednateli dokument o identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik plynoucích z provádění sjednaných prací či plynoucích z jeho činnosti. 3. Zaměstnanci i zástupci Dodavatele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů Objednatele: Koordinátora BOZP, bezpečnostní technik – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik spol. /dále jen OZO/, energetik, pracovník kontroly jakosti apod., jakož i řídících pracovníků. V případě zjištění porušování předpisů, týkajících se BOZP ze strany zaměstnanců nebo zástupců Dodavatele, je Dodavatel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce Objednatele, včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 4. Pro Dodavatele, kteří plní své závazky vůči Objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny: a) Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání s kontrolním orgánem Objednatele. Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových cest. Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno upřesnit i dodržovat v souvislosti s výrobní činností Objednatele a převzetím místa provádění díla. Součástí projednávání zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i upozornění na všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky. Další součástí je seznámení s traumatologickým plánem a umístěním prostředků první pomoci. O projednání bude proveden zápis alespoň ve formě záznamu do knihy BOZP a PO. Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí svými podpisy zodpovědný zástupce Objednatele a Dodavatele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědni za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob Dodavatele s obsahem ujednání. Vedoucí zaměstnanec Dodavatele, popř. dalších kontrolních orgánů Objednatele (zejména OZO v prevenci rizik), je povinen na výzvu Objednatele předložit doklady o předepsaném školení zaměstnanců Dodavatele a dalších dokumentů, týkajících se BOZP. V případě, že dojde k poškození zdraví z důvodu závadnosti pracovního prostoru, u kterého nebyla žádné ze stran určena odpovědnost, přechází odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. b) Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím Dodavatele, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména ochranné přilby, ochranná obuv, výstražné vesty a další ochranné pomůcky, stanovené příslušnými předpisy, zejména § 104 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění v návaznosti na NV č. 495/2001 Sb., v platném znění. Dodavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Dodavatel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, která jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů Objednatele a osob, pověřených Objednatelem k vedení díla, je Dodavatel povinen předložit tyto platné doklady. c) Zaměstnanci Dodavatele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu či ochranné přilby identifikačním štítkem, obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance Dodavatele, a to tak, aby nemohlo dojít pod identifikačním štítkem k znehodnocení ochranné přilby. d) Dodavatel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit pracovníky Dodavatele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech podřízených zaměstnanců. Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Dodavatel určí zaměstnance, který bude Objednatelem seznámen s pravidly dodržování „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ při realizaci díla a s riziky Objednatele. Takto určený zaměstnanec zajistí proškolení „zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně rizik Objednatele“ u dalších zaměstnanců Dodavatele. Pro nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované dle zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění, jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní, označené větou R 45 nebo R 49, mutagenní označené větou R 46 a toxické pro reprodukci označené větou R 60 nebo 61, je Dodavatel povinen předložit Objednateli doklady o proškolení fyzickou osobou odborně způsobilou těch zaměstnanců Dodavatele, kteří s těmito látkami a přípravky pracují. e) Dodavatel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti v návaznosti na povinnosti dle § 3, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a dále se řídí povinnostmi, vyplývajícími zejména z § 2 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění. Zejména je povinen odvážet zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací, na dohodnutá místa, uvedená v zápise o předání pracoviště. Dále je Dodavatel povinen zabezpečit svěřené pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi, platnými u Objednatele. f) Místo provádění díla a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu přílohy č. 1 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, případně dle dalších pokynů Objednatele. g) Zaměstnanci Dodavatele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce, o rizicích a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny Objednatelem. h) Skládky a drobná ukládání materiálů může Dodavatel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny Objednatelem, a to v souladu přílohou č. 3 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění. i) Tato ujednání se vztahují též na všechny zaměstnance jiných firem, pracujících pro Dodavatele. 5. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec Dodavatele oznámit příslušnému zástupci Objednatele. 6. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím Dodavatele, musí odpovědný zaměstnanec Dodavatele neprodleně ohlásit vedoucímu pracoviště Objednatele (vedoucí, mistr, Koordinátor BOZP), aby Objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Vedoucí zaměstnanec Dodavatele kontaktuje svou OZO v prevenci rizik, následně zapíše úraz do knihy úrazů, popř. do knihy BOZP a PO. A neprodleně informuje Koordinátora BOZP  a dále se Dodavatel řídí § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění v  návaznosti na NV č. 201/2010 Sb., v platném znění. 7. Dodavatel se zavazuje v průběhu provádění díla informovat Objednatele o svých zaměstnancích/pracovnících, ale i o zaměstnancích/pracovnících svých subdodavatelů. Dodavatel se dále zavazuje, že zaměstnanci jiného zaměstnavatele, vykonávající práce na jeho pracovištích, obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí dle § 103, odst. 1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění v návaznosti na § 101, odst. 3 zákoníku práce. 8. Dodavatel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, donášení těchto na pracoviště, jakož i zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci Dodavatele se podrobit. V případě pozitivního výsledku nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci Dodavatele vykázáni z pracoviště a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět vedoucí Objednatele; v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. 9. Dodavatel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů Objednatele na pracoviště, která od Objednatele převzal. 10.   Smluvní pokuta je udělována ze sazebníku smluvních sankcí uvedených v dokumentu „Pravidla chování v ČEZ, a.s. KE, ČEZ_SD_0039 v platném znění: https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html

12.2. POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)

1. Práva a povinnosti účastníků v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů, příp. i ČSN. 2. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla Dodavatelem, jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů Objednatele v oblasti požární ochrany dle obecných i interních předpisů Objednatele pro výkon dané kontrolní činnosti. Pravomoci tohoto kontrolního orgánu Objednatele má Koordinátor BOZP a vedoucí. 3. Povinnosti Dodavatele: a) Respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související. b) Stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro Dodavatele. c) Zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na pracoviště Objednatele a před započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a dále dle § 23, § 24 a § 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. d) Dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím byly tyto objekty požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím a následný předepsaný dohled. e) Předložit Objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných Dodavateli. Tato povinnost nezbavuje Dodavatele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším příslušným státním orgánům. f) Provádět kontrolní činnost ve svých objektech v souladu s předpisy o PO. g) Zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které souvisejí s prováděnými činnostmi.

12.3.  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Dodavatel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat jej na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat jej pouze oprávněným osobám, které mají souhlas k nakládání s danými odpady. Dodavatel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci, vyplývající ze zákona. Na vyžádání Objednatele je Dodavatel povinen doložit, že je oprávněnou osobou. Pokud je na pracovišti zaveden systém tříděného sběru odpadů a Dodavatel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se a dodržovat systém třídění a je povinen podílet se na nákladech, spojených se zneškodněním odpadů, v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh odpadu, který nebude shromažďován v rámci systému tříděného sběru, zavedeným Objednatelem, je Dodavatel povinen tento odpad shromáždit a odstranit na své náklady dle platné legislativy. O množství a kvalifikované likvidaci vzniklých odpadů je povinen uchovávat písemné doklady a je povinen je na požádání předložit Objednateli. 2. Při neplnění povinností Dodavatele v souvislosti se zajišťováním čistoty na pracovišti popř. příjezdových komunikacích zajistí toto na náklady Dodavatele Objednatel s tím, že případné veškeré pokuty či náhrady újmy, uložené Objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti Dodavatelem, uhradí Dodavatel. 3. Dodavatel se zavazuje, že vlastní mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní (kapalin) do půdy či vod (dobrý technický stav, příp. odkapové nádoby) a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. Dodavateli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní (kapalin) na pracovišti mimo k tomu míst určených. 4. Dodavatel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů státní správy, působících v oblasti ochrany životního prostředí, za nedodržování právních předpisů, upravujících ochranu životního prostředí. 5. Dodavatel je povinen na vyžádání Objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými při realizaci díla nakládá, dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění a jeho prováděcích předpisů v platném znění. Dodavatel je povinen na vyžádání Objednatele poskytnout seznam látek závadných vodám, a pokud s nimi nakládá ve větším rozsahu, zpracovat a předložit Havarijní plán podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a vyhlášky 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech Havarijního plánu, v platném znění. 6. Dodavatel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty, v obvodu díla. Povolení ke kácení dřevin Dodavatel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a v zátopových územích toto povolení zajistí ještě od vodohospodářského orgánu v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 7. Dodavatel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci Objednatele vstup do jím využívaných prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci Objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena Dodavateli minimálně 1 den předem. 8. Dodavatel je povinen seznámit se s environmentální politikou Objednatele, se kterou byl prokazatelně seznámen, a dodržovat ji. 9. Pokud je na realizaci díla zpracován Havarijní plán (Havarijní karta) a bude se týkat i činnosti Dodavatele v rámci plnění závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel s tímto Havarijním plánem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti. 10.  Dodavatel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek, vztahujících se k předmětu dílu.

12.4. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ BOZP, PO, OŽP

1. Dodavatel musí mít zaveden systém zajištění jakosti, bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodavatel umožní Objednateli provedení odběratelských kontrol (auditů), na dodržování jakosti výroby a dodržování BOZP a PO prováděných prací i u všech svých subdodavatelů. Tyto kontroly nezbavují Dodavatele povinnosti provádět vlastní kontrolu (audity)  jakosti a dodržování pravidel BOZP a PO a nezbavují ho odpovědnosti za vady poskytnutého plnění a porušení pravidel BOZP a PO. 2. Všechny závazky vztahující se na Dodavatele, se vztahují v rozsahu „subdodávky i na jeho subdodavatele a Dodavatel je povinen v rámci svých smluvních vztahů a nimi zajistit uplatnění práv Objednatele, zejména v oblasti zajištění jakosti, garancí, dodržování pravidel BOZP, PO a spolupráce smluvních stran a podobně. 3. Dodavatel zajistí shodu svých pracovních a technologických postupů s obecně závaznými právními předpisy včetně relevantními technickými normami. Zároveň zajistí shodu technologických postupů s předpisy objednatele v souladu s BOZP a PO, tento soulad musí Dodavatel prokazatelně na požádání doložit. Předal-li technologické nebo pracovní postupy Dodavateli Objednatel, je dodavatel je povinen takové postupy dodržovat a udržovat v aktuálním stavu v souladu s požadavky právních předpisů a v souladu s požadavky provozu. 4. Dodavatel prokazatelně seznámí před nástupem na provádění díla v potřebném rozsahu všechny své pracovníky s pravidly a předpisy vztahujícími se k dodržování Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO), Ochraně životního prostředí (OŽP) a k dalším pravidlům a předpisům Objednatele a společnosti ČEZ uvedeným v Pravidlech chování v ČEZ, a.s., KE. Dodavatel odpovídá za plnění podmínek stanovených pro vstup jeho pracovníků do objektů společnosti ČEZ ve správě Objednatele. 5. Dodavatel se prokazatelně zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci, zaměstnanci jeho subdodavatelů, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které pro něho jakoukoli činnost v rámci realizace díla vykonávají, dodržovali a plnili povinnosti stanovené v „Pravidlech chování v ČEZ, a.s., KE (dále jen Pravidla). Pravidla jsou uveřejněna na internetových stránkách www.cez.cz v rubrice: O společnosti ► ČEZ, a.s. ►Pro dodavatele ►Výběrová řízení (http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/vyberova-rizeni.html). Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými Pravidly a jejich přílohami seznámil a dále, že obdržel registr rizik Objednatele a společnosti ČEZ. Registry rizik jsou nedílnou přílohou této smlouvy. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně těchto Pravidel či registru rizik, bude Dodavatel o této změně informován a nese plnou zodpovědnost za to, že zajistí seznámení výše uvedených osob a subjektů s touto aktualizací Pravidel či registru rizik. Dodavatel je povinen své pracovníky a výše uvedené subjekty seznámit bezodkladně tak, aby předešel případné újmě na zdraví či majetku. Odlišná úprava ustanovení Pravidel případně sjednaná v této Smlouvě má přednost před jejich zněním v Pravidlech. Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v případě, kdy na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů sjednaných Objednatelem, bude Objednatel koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění do okamžiku převzetí pracoviště Dodavatelem. Od okamžiku převzetí pracoviště bude koordinaci bezpečnostních opatření zajišťovat Dodavatel včetně koordinace jím sjednaných subjektů, způsobem stanoveným v Pravidlech za respektování registru rizik Objednatele a ČEZ, a.s. 6. Dodavatel je povinen zajistit na své náklady jednotné označení a identifikaci svých pracovníků firemním označením v souladu s Pravidly chování. Zároveň je povinen v souladu s Pravidly chování zajistit označení převzatých pracovišť. 7. Dodavatel je povinen zajistit dodržování Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), Ochranu životního prostředí (OŽP) a dalších pravidel a předpisů Objednatele a společnosti ČEZ uvedeným v Pravidlech chování v ČEZ, a.s., KE při všech vykonávaných činnostech pro Objednatele. 8. Dodavatel se zavazuje k prokazatelnému vykonávání pravidelných interních kontrol v rozsahu 1x za čtvrt rok (tj. 4 x ročně) na dodržování Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), Ochranu životního prostředí (OŽP) a dalších pravidel a předpisů Objednatele a společnosti ČEZ uvedeným v Pravidlech chování v ČEZ, a.s., KE při všech vykonávaných činnostech pro Objednatele. Tato kontrola musí být na požádání Objednatelem Dodavatelem doložena. 9. Dodavatel se zavazuje sdělit Objednateli bez zbytečného odkladu vzniklý požár, nehodu nebo  pracovní úraz svých zaměstnanců a subdodavatelů vykonávajících činnost v prostorách objednatele jakož i nehody s negativním dopadem na životní prostředí. 10. Dodavatel se zavazuje umožnit zástupcům Objednatele provést kontroly na jednotlivých pracovištích za účelem prověření plnění zákonných opatření Dodavatelem. 11. Dodavatel zajistí pro své zaměstnance vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky pro poskytování první pomoci a dále v případě dalších speciálních činností, pokud se na tom smluvní strany dohodnou. 12. Budou-li Dodavatelem v rámci plnění díla vykonávány práce a činnosti v souladu s §15 odst.2 zákona č.309/2006 Sb., v platném znění, tj. činnosti na pracovišti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Dodavatel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud byla k provedení díla Objednatelem zpracována projektová dokumentace samostatně a její součástí byl i plán BOZP, Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele, že plán byl již vypracován. 13. V případě, kdy bude naplněn požadavek předchozího odstavce, zavazuje se Dodavatel poskytnout Objednateli písemně a prokazatelně informace nejpozději 15 dnů před zahájením těchto prací.

 1. 13. Přerušení prací

 2. Bude-li rozdíl skutečného postupu prací oproti PP nebo sjednanému harmonogramu takový, že objednateli vzniknou důvodné pochybnosti o zdárném dokončení prací, které by mu mohlo způsobit újmu (např. nemožnost uvedení výrobního bloku do provozu), je objednatel oprávněn zastavit práce zhotovitele a nařídit zhotoviteli dokončení prací v jím určeném rozsahu. Rozhodnutí objednatele musí být zhotoviteli sděleno písemně. Takovéto rozhodnutí objednatele je zhotovitel povinen respektovat a bez zbytečného odkladu splnit. Škody a vícenáklady vzniklé zhotoviteli z tohoto důvodu nebudou považovány za škody a vícenáklady zaviněné objednatelem a jejich náhrady nemohou být u objednatele uplatněny. Zhotovitel je povinen přerušené práce v budoucnu bez zbytečného odkladu dokončit, jestliže k tomu bude objednatelem písemně vyzván. Objednatel je oprávněn z důvodu spočívajících na jeho straně rozhodnout o přerušení prací zhotovitele. Rozhodnutí objednatele musí být zhotoviteli sděleno písemně. Objednatel je povinen se zhotovitelem projednat důvodnost a výši nákladů za zmařené práce, které vznikly zhotoviteli tímto rozhodnutím a způsob jejich náhrady. Do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení rozhodnutí objednatele o přerušení prací zhotoviteli je objednatel povinen projednat se zhotovitelem další postup při poskytování plnění nebo zastavení prací.
 3. 14. Ukončení smlouvy

 4. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením smluvní strany od smlouvy. Objednatel má kromě práva odstoupit od smlouvy dle obecných ustanovení ObčZ též právo odstoupit od smlouvy pokud: (i) zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí ze smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu objednatele, (ii) zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu objednatele Interní pravidla, pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit újmu na jeho majetku, nebo (iii) zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděných činností vyplývající ze smlouvy, z platných norem nebo z všeobecně závazných předpisů, (iv) zhotovitel je opakovaně v prodlení s doručením faktury nebo předáním podkladů po ukončení PP, (v) poruší zásady etického jednání dle článku 18 těchto obchodních podmínek. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení od smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Pokud není v písemném Oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno jinak, platí, že: (i) zhotovitel po obdržení takovéhoto oznámení neprodleně zastaví poskytování plnění dle smlouvy, (ii) zhotovitel po obdržení takovéhoto oznámení neprodleně předá objednateli plnění nebo části plnění poskytnuté zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy objednatelem a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky k předmětu smlouvy včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k převzaté části plnění; (iii) odstoupením od smlouvy podle tohoto článku nezaniká povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné újmy; a (iv) objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby plnění nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést plnění do souladu s podmínkami smlouvy, resp. PP.
 5. 15. Vyšší moc

 6. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad na zhotovitele a ovlivňují plnění dle smlouvy. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Jestliže je zřejmé, že v důsledku výše uvedených událostí nebude zhotovitel schopen dokončit práce ve smluveném termínu, pak o tom zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele. Strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na řešení této situace a dohodnou další postup v poskytování plnění. Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci, projednají strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění uplynula doba delší než tři měsíce a vadný stav trvá. Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé smluvní straně doklady, týkající se tohoto případu. Jakékoli právní úpravy jakýchkoliv vztahů existující v okamžiku podpisu smlouvy, o kterých smluvní strany věděly nebo mohly vědět, nemohou být vykládány jako příčiny vyšší moci.
 7. 16. Ochrana obchodního tajemství, duševní vlastnictví

 8. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé, pokud byly jednou ze smluvních stran takto označeny. Obchodní tajemství a důvěrné informace tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem objednatele a objednatel jako jejich vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů, vzorků apod., jakož i jiné informace a materiály, které mu objednatel svěřil nebo které zhotovitel od objednatele v průběhu plnění smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým informace dle předchozího odstavce poskytl zhotovitel se souhlasem objednatele v souvislosti s plněním smlouvy a za zde uvedených podmínek. Zhotovitel odpovídá za to, že takovéto osoby budou smluvně zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele sdělit v nezbytném rozsahu informace označené zhotovitelem jako obchodní tajemství, které pro účely smlouvy: (i) budou vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním plnění dle smlouvy, pokud jsou oprávněny tyto informace vyžadovat; (ii) budou vyžadovány konzultantem (konzultanty) nebo jinými třetími stranami zúčastněnými na smlouvě, a objednatel zajistí, aby tyto třetí strany byly seznámeny s povinnostmi týkajícími se obchodního utajení podle tohoto ustanovení a byly zavázány k jejich plnění. Povinnost ochrany obchodního tajemství potrvá po dobu určenou smluvní stranou, která takové informace za obchodní tajemství označila. Pokud tato smluvní strana lhůtu neurčila, trvá povinnost ochrany důvěrných informací po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství. Poruší-li některá ze smluvních stran tuto povinnost, je povinna k náhradě újmy vzniklé druhé smluvní straně za každé porušení povinnosti ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství. Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování obchodního tajemství obou smluvních stran: (i) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající smluvní strany; (ii) informace, které již byly v držení přijímající strany před přijetím od druhé smluvní strany; (iii) informace, které přijímající smluvní strana legálně obdržela od třetí strany. Po ukončení smlouvy může každá ze smluvních stran žádat od druhé smluvní strany vrácení všech poskytnutých materiálů, potřebných k plnění smlouvy, obsahující obchodní tajemství, a druhá smluvní strana je povinna tyto materiály včetně jejich případně pořízených kopií neprodleně vrátit. Jestliže zhotovitel při poskytování plnění dle smlouvy uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením smlouvy, uděluje zhotovitel objednateli souhlas s jejich využíváním dnem převzetí příslušného plnění objednatelem. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze smlouvy je zahrnuto ve smluvní ceně. Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití příslušného plnění, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být příslušné plnění využito, a zhotovitel má povinnost odškodnit takovou jinou osobu a uhradit právní zastoupení objednatele pro případ sporu s takovou jinou osobou. Pokud v rámci poskytování plnění či v souvislosti s tím dojde činností zhotovitele či jeho zaměstnanců k vytvoření autorského díla (dále jen „autorské dílo“), poskytuje tímto zhotovitel objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autorských, bez omezení rozsahu množstevního a teritoriálního. Objednatel je k autorskému dílu oprávněn poskytnout třetím osobám podlicenci v rozsahu shodném s rozsahem licence, dále je oprávněn licenci zcela nebo z části postoupit na třetí osoby a měnit autorské dílo nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel je dále povinen zajistit souhlas autora/autorů k úplnému či částečnému postoupení licence k autorskému dílu, k provedení jakýchkoli změn a zpracování včetně překladu, k jeho spojení s dalšími díly a k jeho zahrnutí do díla souborného, a to vše i prostřednictvím třetích osob. Licence a povinnost zhotovitele zajistit souhlas autora/autorů zahrnuje i všechny nové verze, aktualizované verze, i úpravy a překlady autorského díla vytvořené či provedené zhotovitelem. Ukončení smlouvy nemá žádný vliv na trvání všech oprávnění a povinností stanovených v tomto odstavci. Nebude-li možné po zhotoviteli spravedlivě požadovat udělení licence k autorskému dílu v rozsahu dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen na to písemně objednatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout objednateli v odpovídajícím rozsahu podlicenci nebo zajistit přímé udělení bezúplatné licence od třetích osob. Postup dle předchozí věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž objednatel se zavazuje, že tento souhlas neodmítne poskytnout bez vážného důvodu. Pokud bude autorským dílem počítačový program, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli jeho zdrojový a strojový kód a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny průběžně aktualizovat a poskytovat i dokumentaci provedených změn. Zdrojové a strojové kódy a koncepční přípravné materiály budou předávány objednateli na datovém nosiči vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. O každém předání dokumentace dle tohoto odstavce bude sepsán předávací protokol. Bude-li autorským dílem počítačový program, vztahuje se licence poskytovaná dle smlouvy ve stejném rozsahu ke zdrojovému a strojovému kódu tohoto programu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Pokud při poskytování plnění dle smlouvy nebo v souvislosti s ním vznikne autorské dílo společnou činností objednatele a zhotovitele (jejich zaměstnanců), pak, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude majetková autorská práva k tomuto dílu jako k celku vykonávat objednatel tak, jako by z nich byl oprávněn sám. Zhotovitel je povinen zajistit souhlas autorů na jeho straně k jakékoli změně nebo jinému zásahu do takového díla spoluautorů. Cena je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli nevzniknou žádné nové nároky na plnění v souvislosti s výkonem majetkových práv autorských objednatelem. Ve vztahu k databázím, které případně budou výsledkem činností v rámci poskytování plnění zhotovitelem dle smlouvy nebo které vzniknou v souvislosti s ním a u nichž budou zvláštní práva pořizovatele databáze příslušet Zhotoviteli, zhotovitel převádí toto právo pořizovatele databáze v plném rozsahu na objednatele. V případě, že výsledkem činností v rámci poskytování plnění zhotovitelem dle smlouvy nebo vzniklého v souvislosti s ním bude databáze, k níž právo pořizovatele databáze bude příslušet osobě odlišné od zhotovitele a objednatele, je zhotovitel povinen zajistit převedení práva pořizovatele databáze na objednatele, a to bezodkladně po vzniku práva pořizovatele databáze. Ukončení smlouvy nemá žádný vliv na trvání všech oprávnění a povinností stanovených v tomto odstavci. Oprávnění získaná na základě smlouvy přechází i na případného právního nástupce objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená na základě smlouvy zhotovitelem objednateli. Zhotovitel se současně zavazuje, že kdykoliv během trvání smlouvy uzavře na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu s objednatelem jednu či více samostatných licenčních nebo pod-licenčních smluv k jednotlivým konkrétním autorským dílům dle smlouvy, případně zajistí uzavření odpovídajících smluv s třetími osobami. Tyto smlouvy budou rozsahem poskytnutých oprávnění a dalším obsahem odpovídat vymezení licenčních nebo pod-licenčních smluv dle tohoto článku obchodních podmínek. Zhotovitel se dále zavazuje, že kdykoliv během trvání smlouvy uzavře na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu s objednatelem jednu či více samostatných převodních smluv na převod práva pořizovatele databáze dle smlouvy, případně zajistí uzavření odpovídajících převodních smluv s třetími osobami. Odměna za poskytnutí licencí a dalších oprávnění podle smlouvy je součástí smluvní ceny.
 9. 17. Řešení sporů

 10. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. V případě sporu musí povinná smluvní strana prokázat, že při plnění smlouvy neporušila obvyklou péči. Spory, jež nebude možné vyřešit smírem, budou předloženy, pokud nebude předem písemně dohodnuto jinak, příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení poskytování plnění a plnění dalších povinností dle smlouvy. Rozhodným právem je právo a právní řád České republiky.

 18. Zásady etického jednání ve smluvním vztahu

 1. Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání po dobu realizace smlouvy. Objednatel, pro dosažení tohoto účelu definuje dále uvedený pojem: „korupční jednání“ znamená nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či přijetí, jakékoli nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při uzavření a realizaci smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (viz. definice podle § 74 zákona o obchodních korporacích) se budou řídit těmito protikorupčními zásadami. Zhotovitel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle § 74 zákona o obchodních korporacích pro něho osobou ovládající, o dodržování těchto zásad vůči zhotoviteli.

COMPLIANCE AUDIT

Společnosti Skupiny ČEZ ve svém podnikání prosazují strategii udržitelného rozvoje, jejíž nedílnou součástí jsou i zásady etického podnikání. Stejná očekávání spojují i se svými dodavateli a obchodními partnery. K naplnění této strategie a zásad uplatňuje mateřská společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 1581 (dále jen „ČEZ“) i odpovídající postupy kontroly a ověřování. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že je ČEZ oprávněn provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby, se kterou tvoří koncern, prověření dodržování zásad stanovených v Etickém kodexu dodavatele vydaném společností ČEZ, a. s. (dále jen „audit“). Společnost se za podmínek v této smlouvě stanovených zavazuje umožnit provedení auditu. ČEZ se z titulu práv a povinností týkajících se auditu stává další smluvní stranou této Smlouvy. Audit bude prováděn pouze zaměstnanci ČEZ, popř. zaměstnanci osob tvořícími se společností ČEZ koncern nebo na základě plné moci pro ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

COMPLIANCE AUDIT - plná moc pro ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Cílem auditu je formalizované zjištění, případně ověření, schopnosti společnosti v rámci sjednaného smluvního vztahu zajistit dodržení souladu vlastních činností s příslušnými právními a etickými normami především v oblastech se zvýšeným rizikem jejich porušení. Předmětem auditu bude nastavení systému řízení a kontrol ve společnosti pro takové oblasti resp. existence a využívání určitých postupů a nástrojů. Základní metodou auditu bude zjišťování, zpravidla formou dotazníku, rozšířenou formou auditu bude ujišťování, zpravidla formou cílené komunikace případně dokladování skutečností k vyhodnocení úrovně rizik a jejich prevenci. Externí metodou auditu bude ověřování, zpravidla formou osobních jednání se zaměstnanci a nahlížení do vybraných dokumentů a záznamů v objektech společnosti. ČEZ se zavazuje předem informovat společnost o provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to v případě ověřování nejméně 3 pracovní dny předem. V této informaci ČEZ uvede, jaké Služby budou ověřovány, v jakém rozsahu a jaká data mají být osobě provádějící audit zpřístupněna nebo poskytnuta. Osoba, která bude provádět audit metodou ověřování, je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření společnosti, se kterými bude seznámena a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně v plném rozsahu vázána povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení této smlouvy. Společnost se zavazuje poskytnout osobám provádějícím audit součinnost nutnou k jeho provedení v rozsahu stanoveném v informaci dle odst. 3 tohoto článku. Společnost se zejména zavazuje umožnit osobám provádějícím audit metodou ověřování vstup do svých prostor a poskytnout potřebné informace a podklady pro provedení auditu. Provádění auditu dle tohoto článku nesmí vést k porušení povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy dle § 25a energetického zákona. Společnost neposkytne osobám provádějícím audit data a informace, jejichž poskytnutí by znamenalo porušení povinnosti dle předchozí věty. Jakékoliv změny této smlouvy lze učinit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran s tím, že ČEZ je povinen podepsat každý dodatek ujednaný mezi ostatními smluvními stranami za podmínky, že se jím nemění práva a povinnosti ČEZ dle této Smlouvy.

MLČENLIVOST/OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.

NEEXISTENCE POVINNOSTI UVEŘEJNĚNÍ

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

 1. 19. Další ujednání

 2. Smluvní strany si tímto výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 ObčZ. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva není uzavřena adhezním způsobem ve smyslu ust. § 1798 ObčZ, neboť ve smyslu ust. § 433 odst. 1 ObčZ není ani jedna smluvní strana vůči druhé smluvní straně v postavení slabší strany. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez výslovného písemného předchozího souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí straně smlouvu ani jakékoli právo nebo závazek ze smlouvy vyplývající. Ustanovení smlouvy, PP a těchto obchodních podmínek budou posuzována za samostatná a oddělitelná ujednání a neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv z nich neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Jestliže se některé ustanovení stane neplatným, smluvní strany nahradí neplatné ustanovení novým, které bude nejbližší původnímu záměru. Je-li ve  smlouvě, PP nebo těchto obchodních podmínkách ujednáno, že Zhotovitel je povinen určité plnění zajistit, má se za to, že takové plnění Zhotovitel buď vykoná sám, nebo prostřednictvím třetí osoby (pokud to smlouva nebo PP umožňuje), přičemž v takovém případě Zhotovitel odpovídá za plnění třetí osoby, jako by plnil sám, tj. odpovídá za to, že třetí osoba plnění řádně poskytne. Smluvní strany se dohodly, že se na ně ust. § 557 ObčZ týkající se výkladu právních jednání neaplikuje. Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu ust. § 558 odst. 2 ObčZ se v souvislosti se smlouvou nepřihlíží k žádným obchodním zvyklostem zachovávaným obecně či v odvětví jejich hospodářské činnosti. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe týkající se předmětu, účelu či plnění smlouvy.
 3. 20. Závěrečná ustanovení

 4. Změny a dodatky smlouvy, s výjimkou změn kontaktních osob či telefonických nebo e-mailových spojení nebo v případech stanovených výslovně ve smlouvě, mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran k podpisu smlouvy, přičemž jinou než písemnou formu dodatku v listinné podobě smluvní strany vylučují. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Případné změny osob či jejich telefonických nebo e-mailových spojení uvedených ve smlouvě nebo PP se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně. Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek budou zhotovitelem zasílány na adresu pro korespondenci objednatele uvedenou [v obchodním rejstříku], a to doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, že oznámení je doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Zhotovitel a objednatel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod. vyřizovat telefonicky. Tyto obchodní podmínky v plném rozsahu ruší a nahrazují předchozí obchodní podmínky a veškeré předchozí ústní dohody a ujednání smluvních stran, které se týkají stejného předmětu plnění jako tyto obchodní podmínky.

 

Platnost od 28.11.2019 do odvolání nebo do doby účinnosti nových Obchodních podmínek ČEZ Energetické produkty, s.r.o.