Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. „Obchodní podmínky“ upravují práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy, která na Obchodní podmínky odkazuje a kde na jedné straně je Odběratel ve smyslu odst. 1.4., zejm. jako kupující či objednatel, a na straně druhé Dodavatel zejm. jako prodávající, zhotovitel či poskytovatel, a dále pak postup při uzavírání, změně a ukončení takových Smluv.

1.2. „Areálem Odběratele“ se rozumí Místo plnění ve vlastnictví Odběratele, nebo Místo plnění, ke kterému má Odběratel jiný právní titul k užívání. Dodavatel je v Areálu povinen dodržovat vnitřní předpisy Odběratele, se kterými bude seznámen, a pokyny osob Odběratele zastupujících. Za Areál Odběratele se považuje také místo (pracoviště), ve kterém Dodavatel poskytuje Plnění, jehož konečným příjemcem je třetí osoba; v takovém případě je Dodavatel povinen dodržovat též vnitřní předpisy této třetí osoby, se kterými bude seznámen, a pokyny osob zastupujících tuto třetí osobu.

1.3. „Cena“ je peněžní úplatou Dodavateli za jeho Plnění. Výše Ceny nebo způsob jejího určení je sjednán ve Smlouvě. Cena je cenou úplnou, pevnou a konečnou, zahrnující veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s Plněním, tj. včetně nákladů na balení, pojištění, dopravu, event. cestovních náhrad, licenčních poplatků, cel a správních poplatků, pořízení dokumentace, zkoušek, atestů, ceny za nevratné obaly či opotřebení vratných obalů a ceny za odstranění a zneškodnění odpadu apod. Dodavatel je oprávněn žádat zálohu, jen je-li to výslovně uvedeno ve Smlouvě.

1.4. „Odběratel“ je kterákoliv z těchto obchodních společností: ČEZ, a. s., IČO 45274649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 53 Praha 4, ID datové schránky: yqkcds6, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ Energetické produkty, s.r.o., IČO: 28255933, spisová značka C 135724 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Komenského 534, 253 01 Hostivice, ID datové schránky: ykqxkuq, e-mail: cezep@cez.cz; ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČO: 27804721, spisová značka C 52291 vedená u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 706 02 Ostrava, ID datové schránky: 9dzxkuk, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., IČO: 60698101, spisová značka C 14400 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem Bráfova 1371/16, Horka – Domky, 674 01 Třebíč, ID datové schránky: h7axkvc, e-mail: uctarna@cezenergoservis.cz; ČEZ ESCO, a.s., IČO: 03592880, spisová značka B 20240 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 53 Praha 4, ID datové schránky: r5dsviv, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ ICT Services, a. s.,

IČO: 26470411, spisová značka B 7309 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 140 53 Praha 4, ID datové schránky: zbsdk9i, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČO: 25938924, spisová značka C 16087 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, ID datové schránky: ci5xkwx, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ Prodej, a.s., IČO:

27232433, spisová značka B 22581 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 425/1, Michle, 140 53 Praha 4, ID datové schránky: mcexkwr, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ Teplárenská, a.s., IČO: 27309941, spisová značka B 17910 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, ID datové schránky: 943dk9e, e-mail: podatelna@cez.cz; Elektrárna Dětmarovice, a.s., IČO: 29452279, spisová značka B 10329 vedená u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem č.p. 1202, 735 71 Dětmarovice, ID datové schránky: 3cfj6as, e-mail: podatelna@cez.cz; Elektrárna Dukovany II, a. s., IČO: 04669207, spisová značka: B 21250 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, ID datové schránky: zcnewnf, e-mail: podatelna@cez.cz; Elektrárna Temelín II, a. s., IČO: 04669134, spisová značka: B 21251 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, ID datové schránky: 95xewnb, email: podatelna@cez.cz; Energotrans, a.s., IČO: 47115726, spisová značka B 1784 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, ID datové schránky: rr6pukz, e-mail: podatelna@cez.cz; Inven Capital, SICAV, a.s., IČO: 02059533, spisová značka B 19323 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, e-mail: podatelna@cez.cz; MARTIA, a.s., IČO: 25006754, spisová značka B 866 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem Mezní 2854/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, ID datové schránky: kwhe4hy, e-mail: uctarna@martia.cz; Telco Infrastructure, s.r.o., IČO: 08425817, spisová značka C 318836 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, ID datové schránky: mdmbv6y, e-mail: podatelna@cez.cz; Telco Pro Services, a. s., IČO: 29148278, spisová značka B 18830 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 140

00 Praha 4, ID datové schránky: id6pgkc, e-mail: podatelna@cez.cz; 

1.5. „Dodavatel“ je subjekt, který s Odběratelem uzavřel Smlouvu.

1.6. „Místo plnění“ je prostor sjednaný pro odevzdání zboží, předání díla či poskytnutí jiného Plnění.

1.7. „Neveřejné informace“ jsou, bez ohledu na způsob jejich sdělení či zachycení, informace, jež představují určitou hodnotu pro Odběratele a nejsou obecně známy veřejnosti. Rozumí se jimi především informace obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Odběratele, zejména výkresy, nákresy, vzorky, technická řešení, knowhow, marketingové techniky a informace, ceníky, cenové politiky, obchodní metody a strategie, smlouvy a smluvní vztahy se zákazníky a dodavateli, Smlouva, analýzy a výzkum, interní řídící dokumenty a záznamy, identifikované slabiny a rizika, počítačový software (včetně předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury a architektury, utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a obchodní tajemství dle § 504 Občanského zákoníku.

1.8. „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.9. „Odchylkový list“ je dokument zachycující souhlas Odběratele s jednorázovou, dočasnou nebo jinak nepodstatnou odchylkou od kupní smlouvou sjednaných fyzikálněchemických vlastností zboží, rozsahu nebo obsahu požadované dokumentace, případně způsobu výroby nebo provádění kontrol a zkoušek. Odchylkový list může být použit výlučně při dodání zboží na sklad Odběratele. Návrh Odchylkového listu předkládá vždy Dodavatel, a to bez zbytečného odkladu po zjištění možné odchylky a Odběratel není povinen návrh Odchylkového listu (v něm uvedenou odchylku) akceptovat. Akceptuje-li Odběratel návrh Odchylkového listu, je Dodavatel povinen Odchylkový list dodat Odběrateli nejpozději spolu se zbožím. Podpisem Odchylkového listu Oprávněným zástupcem Odběratelem se Plnění specifikované v Odchylkovém listu považuje za dodané ve shodě se Smlouvou. 1.10. „Oprávněný zástupce“ smluvní strany je osoba oprávněná smluvní stranu zavazovat a Smlouvu uzavřít, měnit, utvrzovat či ukončovat, popř. zastupovat smluvní stranu v rozsahu stanoveném Smlouvou, zejména předávat a přebírat Plnění, projednávat obchodní záležitosti, nebo technické záležitosti (např. akceptace Odchylkového listu). Pokud jde o osobu oprávněnou zastupovat Dodavatele podle Občanského zákoníku, musí Odběrateli prokázat své pracovní zařazení či funkci. V ostatních případech je povinen mít Oprávněný zástupce Dodavatele k uvedeným činnostem platnou písemnou plnou moc, kterou je povinen Odběrateli předložit.

1.11. „Padělané Plnění“ je Plnění, které je kopií nebo napodobeninou v rozporu s právem, bez právního nároku nebo oprávnění, nebo jehož materiál, součástky, části, složení, výkon nebo charakteristika jsou zkresleny. 

1.12. „Plnění“ je společné označení pro dílo, dodávku zboží na základě koupě, propagaci a reklamu Odběratele, jeho výrobků a služeb nebo jiný druh plnění. Je-li právními předpisy stanovena pro Plnění jakost, množství, míra, váha, popř. provedení, je Plnění bez vad, jen máli vlastnosti stanovené právními předpisy nebo Smlouvou požadované. Plnění nesmí obsahovat zdraví nebezpečné látky; tím není dotčen odst. 6.4., věta druhá a následující. Dodavatel je povinen poskytovat Odběrateli Plnění v souladu se Smlouvou, příslušnými předpisy, řádně a včas a s odbornou péčí. Plnění může být Odběrateli poskytnuto pouze na základě platné a účinné Smlouvy.

1.13. „Podezřelé Plnění“ je Plnění, u kterého je na základě prohlídky, zkoušky nebo jiné informace patrné, že nemusí splňovat specifikaci stanovenou a požadovanou právními předpisy, technickými normami, normami vydanými v rámci příslušného průmyslového odvětví, nebo jinými normami souvisejícími s Plněním. 

1.14. „pracovníky Dodavatele“ se rozumí zaměstnanci Dodavatele, zaměstnanci jeho poddodavatelů, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které pro Dodavatele nebo jeho poddodavatele vykonávají jakoukoli činnost v rámci Plnění. Dodavatele je povinen zajistit, aby pracovníci Dodavatele měli potřebnou odbornou způsobilost a kvalifikaci odpovídající příslušným předpisům pro provádění Plnění.

1.15.  „Skupina ČEZ“ je obchodní společnost ČEZ, a. s., a obchodní společnosti ovládané přímo i nepřímo obchodní společností ČEZ, a. s., obchodní společnosti řízené obchodní společností ČEZ, a. s.

1.16.  „Smlouvou“ se rozumí písemný projev vůle smluvních stran, jímž mezi sebou sjednávají vzájemná práva a povinnosti. K uzavření Smlouvy dojde písemným potvrzením návrhu Smlouvy bez výhrad a doplňků (přijetí návrhu Smlouvy s dovětkem či odchylkou se vylučuje), přičemž za písemnou formu se považuje i sken podepsaného dokumentu. Smlouvu lze uzavřít též splněním předmětu Smlouvy uvedeným v písemném návrhu Smlouvy, který Odběratel zaslal Dodavateli. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky, dokumenty, na které Smlouva nebo Obchodní podmínky odkazují, a též veškeré případné přílohy Smlouvy. Součástí Smlouvy jsou též Smlouvou případně výslovně zmíněné normy ČSN, ČSN EN, jakož i jiné dokumenty a informace, které Odběratel Dodavateli předal v souvislosti s Plněním. Dodavatel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí Smlouvy a souvisejí s Plněním. Pokud by byly některé informace, údaje nebo hodnoty předané Dodavateli nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné splnění předmětu Smlouvy, je v takovém případě povinností Dodavatele upřesnit si a zajistit si chybějící informace a údaje. Uzavřením Smlouvy Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE KUPNÍ SMLOUVĚ

2.1. Dodavatel je povinen dodat zboží Odběrateli na svůj náklad a na své nebezpečí do Místa plnění.

2.2. Dodavatel je povinen zboží nebo jeho obal řádně označit obchodní firmou a adresou sjednanou jako Místo plnění.

2.3. Pokud je zboží dle Smlouvy dodáváno na sklad Odběratele, musí být se zbožím dodány pokyny s podmínkami jeho skladování, skladových kontrol a údržbou a s uvedenou skladovou životností.

2.4. Kromě dokladů sjednaných ve Smlouvě, stanovených právním předpisem, dokladů dodávaných Dodavatelem Odběrateli v běžné obchodní praxi nebo dokladů jinak potřebných pro další užívání zboží ke každé zásilce, Dodavatel přiloží dodací list tak, aby byl viditelný a současně chráněný proti vlivům povětrnosti a přepravě. U sdružených zásilek Dodavatel uvádí v návěští zásilky i v dodacím listě všechna čísla Smluv, podle kterých bylo zboží naloženo. Současně je povinen jednotlivé druhy zboží označit číslem Smlouvy Odběratele. V návěští zásilky i dodacím listě musí být uváděna přesná specifikace počtu kusů (metrů), hmotnost. U zásilek sestávajících z několika balíků je nutno označit balík, ve kterém je dodací list.

2.5. Je-li Dodavatel zavázán Plnění vytvořit (vyrobit) podle požadavků Odběratele nebo Plnění sestavit či uvést do provozu v Areálu Odběratele, přiměřeně se užijí též příslušná ustanovení čl. 3.

2.6 Pokud je Dodavatel povinen dodat zboží v souladu s normami ČSN, ČSN EN, s technickými normami, normami vydanými v rámci příslušného průmyslového odvětví, nebo jinými normami souvisejícími se zbožím, řídí se Dodavatel těmito normami platnými v okamžiku odeslání návrhu Smlouvy Odběratelem Dodavateli, pokud ve Smlouvě není uvedena výslovně dřívější verze normy.

3. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO

3.1. Odběratel je oprávněn udělovat Dodavateli pokyny ohledně způsobu provádění díla. Dodavatel je povinen zajistit provedení díla pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací odpovídající příslušným předpisům pro provádění díla. Odběratel je oprávněn žádat doložení příslušných oprávnění pro tuto činnost.

3.2. K materiálu a dílům použitým k provedení díla Dodavatel tam, kde je to v obchodním styku obvyklé, doloží kromě jiného osvědčením o jakosti a kompletnosti, materiálovým atestem a jinou technickou dokumentací tvořící součást Plnění.

3.3. Dodavatel je povinen při provádění díla v případech požadovaných právními předpisy, Odběratelem nebo je-li to v praxi obvyklé, vést průběžně stavební/montážní deník (dále jen „deník“), do kterého zaznamenává údaje o způsobu plnění díla, zejména údaje o podmínkách práce v průběhu realizace, časovém postupu prací a jejich jakosti a zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod. Odběratel a orgány státního dozoru jsou oprávněny do deníku činit zápisy zejm. o zjištěných nedostatcích a požadavcích na nápravu. Zápisy musí být datovány a podepsány. Dodavatel je povinen na vyžádání deník předložit a umožnit

Odběrateli pořídit si z něj výpisy či opisy.

3.4. Součástí díla je i závazek Dodavatele zajistit přepravu předmětu díla, nebude-li prováděno v Areálu Odběratele.

3.5. Odběratel je oprávněn provádět kontrolu dodržování zákonných, smluvních a technických požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) ze strany Dodavatele v průběhu provádění díla.

3.6. Vznikne-li při provádění díla kovový odpad/šrot, který byl předtím součástí majetku Odběratele, pak je majetkem Odběratele. Dodavatel je povinen šrot řezat, třídit dle pokynů Odběratele a ukládat ho na místo určené Odběratelem.

3.7. Dodavatel je povinen předat Odběrateli dílo v Místě plnění, v době plnění, rozsahu, jakosti a způsobem podle Smlouvy.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O REKLAMNÍM PARTNERSTVÍ

4.1. Dodavatel je povinen poskytovat Plnění dle Odběratelem dodaných brandových vzorů. Manuál jednotného vizuálního stylu Skupiny ČEZ vč. logotypu je k dispozici na internetových stránkách https://cez.brandcloud.pro/. 4.2.  Dodavatel předloží Odběrateli v elektronické podobě ke schválení návrhy Plnění. Odběratel se k nim písemně vyjádří do pěti dnů od jejich předložení; nevyjádří-li se, platí, že s nimi souhlasí. Dodavatel je povinen návrhy upravit s ohledem na požadavky Odběratele a nechat si provedené úpravy jím znovu odsouhlasit.

4.3. Dodavatel se zavazuje předložit Odběrateli dokumentaci Plnění nahráním dat do elektronického systému Evidence reklamního partnerství (ERPA) do deseti dnů po uplynutí doby ke splnění Smlouvy. Neuplatní-li Odběratel písemně ve lhůtě pěti dnů námitky, má se za to, že Plnění Dodavatel splnil řádně.

4.4. Dokumentace Plnění a kopie Smlouvy a předávacího protokolu podepsaných oběma smluvními stranami je Dodavatel povinen nahrát do elektronického systému Evidence reklamního partnerství (ERPA).

4.5. Plnění poskytované televizním a rozhlasovým vysíláním Dodavatel doloží nahráním seznamu vysílaných spotů, reportáží atd. a dále nahráním spotu s logotypem či logem

Odběratele. Pozvánka na akci vysílanou bez jmenování Odběratele či uvedení logotypu či loga Odběratele není Plněním.

4.6. Plnění poskytované celostátním či regionálním tiskem Dodavatel doloží nahráním seznamu novin a časopisů a nahráním skenu jednotlivých výtisků, na nichž musí být čitelně uvedeny logotyp či logo Odběratele.

4.7. Plnění spočívající v plakátech, letácích, vstupenkách, programech, knihách a dalších tiskovinách Dodavatel doloží nahráním seznamu s počty, místy a obdobím, kde a kdy byly distribuovány, a dále nahráním skenu tiskovin.

4.8. Plnění spočívající v reklamě na billboardech, citylightech a jiné velkoplošné reklamě, jakož i reklamě na tabulích, deskách, plachtách, bannerech a automobilech Dodavatel doloží nahráním seznamu s počty, místy a obdobím, kde a kdy (v rámci konání jaké akce) byly umístěny, a dále nahráním fotodokumentace s logotypem či logem Odběratele.

4.9. Plnění spočívající v reklamě na internetových stránkách Dodavatel doloží nahráním printscreenu příslušné webové stránky, kde byly logotyp či logo Odběratele umístěny.

4.10. Fotodokumentaci z konání akce Dodavatel doloží nahráním fotografií a popisem s označením částí Smlouvy odkazujících na konkrétní části Plnění. Z fotodokumentace musí být zřejmé, že reklamní nosič nebo promo stánek Odběratele jsou umístěny v místě konání akce dle Smlouvy.

4.11. Ústní propagaci Odběratele Dodavatel doloží nahráním zvukového či zvukově obrazového záznamu s vyznačením příslušné pasáže, popř. nahráním písemného čestného prohlášení Dodavatele.

4.12. Zjistí-li Odběratel v průběhu realizace Plnění, že Dodavatel plní vadně, je oprávněn žádat, aby Dodavatel neprodleně, nejpozději do následujícího dne, zjednal nápravu.

4.13. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů o Smlouvě.

5. PRÁCE V MÍSTĚ PLNĚNÍ A V AREÁLU ODBĚRATELE

5.1. Dodavatel se zavazuje Odběrateli poskytnout informace o rozsahu a způsobu provedení prací vyplněním dotazníku (formulář ČEZ_FO_0648_Dotazník pro zhotovitele je zveřejněn na internetových stránkách https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport/ospolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani/cez_fo_0648r01.docx nebo jej Dodavateli předá k vyplnění Odběratel, a to v den uzavření Smlouvy, nejpozději však do patnácti dnů před převzetím Místa plnění). Originál vyplněného dotazníku zašle Dodavatel Odběrateli k rukám osoby zastupující Odběratele ve věcech technických a realizačních. 

5.2. Ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v případě, kdy v Místě plnění budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, bude Odběratel koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění do okamžiku převzetí Místa plnění Dodavatelem (dále jen „Koordinace BOZP). Od okamžiku převzetí Místa plnění bude Koordinaci BOZP zajišťovat Dodavatel způsobem stanoveným pravidly chování uvedenými na https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/pravidla-chovani. Před zahájením Plnění si smluvní strany navzájem předají informaci o rizicích vyplývajících z jejich činnosti. Bez tohoto nesmí Dodavatel zahájit realizaci Plnění v Místě plnění.

5.3. Budou-li v Místě plnění vykonávány stavební práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, stejně jako v případech, kdy Dodavatel při provádění stavebního díla naplní kritéria § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajistí Dodavatel, aby před zahájením práce byl zpracován plán BOZP a předloží jej Odběrateli ke schválení. Pokud bude Dodavatel dílo provádět podle projektové dokumentace předložené Odběratelem, jejíž součástí je plán BOZP, je Dodavatel povinen prověřit správnost a úplnost plánu a příp. Odběrateli navrhnout jeho úpravu. 

5.4. Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli součinnost k naplnění povinností dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5.5. V případě, že Plnění bude prováděno v Areálu Odběratele, předá Odběratel Dodavateli Místo plnění písemně. Pakliže Dodavatel poskytuje Plnění v Areálu Odběratele, pro který Odběratel stanovil pravidla chování či obdobná pravidla, Dodavatel se zavazuje zajistit, že pracovníci Dodavatele plní povinnosti v takových dokumentech stanovené, zejména v pravidlech chování uvedených na https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/pravidla-chovani, platných pro Areál Odběratele, ve kterém se nachází Místo plnění. Dodavatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými pravidly seznámil. Pokud v průběhu realizace Plnění dojde ke změně těchto pravidel nebo jiných vnitřních předpisů, bude Dodavatel o této změně písemně informován a zajistí dodržování aktualizovaných pravidel pracovníky Dodavatele.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY

6.1. Dodavatel je povinen umožnit Odběrateli prohlídku Plnění kdykoliv do jeho předání (odevzdání), zejm. před zakrytím rozhodujících částí Plnění, ve výrobním závodu, při přepravě i v Místě plnění, nebo u kteréhokoliv poddodavatele. Odběratel má právo posoudit, zda dodávané Plnění splňuje v plném rozsahu sjednané požadavky. Toto posouzení může být provedeno v rámci návrhu, projektování, výroby, montáže či po dodání a to způsobem, který je vhodný k tomuto posouzení.

6.2. V případě Plnění dodaného na Místo plnění mimo sklad Odběratele je Dodavatel povinen avizovat elektronickou poštou nebo telefonicky dodávku Plnění nejméně tři pracovní dny před předpokládaným datem dodání osobě Odběratele uvedené ve Smlouvě jako příjemce Plnění. Odběratel není povinen převzít Plnění před sjednaným datem. 

6.3. Věci, které jsou součástí Plnění, musí být nové a nepoužité a musí se jednat o věci, které mají Smlouvou a právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, popř. provedení, jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a právním předpisům. Jsou-li jakost a provedení Plnění určeny dle vzorku nebo předlohy, je Dodavatel povinen předat (odevzdat) Plnění s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, které předložil Odběratel.

6.4. Dodavatel je povinen dodat Plnění, jež neobsahuje látky, jejichž používání je dle právních předpisů omezeno nebo zakázáno, zvláště pak prekurzory výbušnin, polychlorované bifenyly (PCB), azbest, chlor, fluor nebo rtuť. V případě, že Odběratel po Dodavateli požaduje Plnění, které tyto látky obsahuje, je Dodavatel povinen Odběratele na tuto skutečnost před uzavřením Smlouvy upozornit, ledaže to vyplývá z povahy věci. Plnění, které je látkou nebo směsí s nebezpečnými vlastnostmi, je Dodavatel povinen dodat a zajistit jeho přepravu ve správně označeném obalu a s příslušným bezpečnostním listem. Bezpečnostní list chemických látek a směsí [podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí], Scénář expozice [podle nařízení REACH čili nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek], pokud není součástí bezpečnostního listu chemických látek a směsí, Analytický certifikát (atest) a materiálový list  je Dodavatel povinen Odběrateli předat zdarma v tištěné a dále též i v elektronické, strojově čitelné podobě na adresu bezpecnostni.listy@cez.cz, a to nejpozději při dodání těchto chemických látek a směsí, jakož i jejich pozdější revize bezodkladně po jejich vyhotovení. Na obalu Plnění a v dodacím listu Dodavatel vyznačí dobu použitelnosti (Use by date) či minimální trvanlivosti (Best before). Pokud Bezpečnostní list, Scénář expozice, Analytický certifikát (atest) nebo materiálový list nebudou dodány nejpozději spolu s Plněním nebo nebude vyznačena doba použitelnosti či minimální trvanlivosti nebo v době dodání uplynula již více než 1/3 doby použitelnosti (resp. doby minimální trvanlivosti), bude Plnění považováno za vadné. Pokud dodávaná chemická látka či směs není podle uvedených předpisů klasifikována jako chemická látka či směs s nebezpečnými vlastnostmi, dodá Dodavatel spolu s Plněním prohlášení, že chemická látka nebo směs nemá nebezpečné vlastnosti.

6.5. Dodavatel je povinen dodat Odběrateli spolu s Plněním zejména tyto dokumenty v českém jazyce: Návod k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, bezpečnostní list chemických látek a směsí, osvědčení o jakosti a kompletnosti, materiálový atest a jinou dokumentaci tvořící součást Plnění. Dodavatel je povinen v případě, že používání Plnění podléhá schválení státním orgánem nebo jiným orgánem stanoveným zákonem (například státní nebo autorizovanou zkušebnou), dodat úřední rozhodnutí či osvědčení o schválení.

6.6. V případě, že Plnění nebo jeho část je nebo v průběhu plnění bude zařazeno mezi položky, jejichž dovoz je podmíněn povolením k dovozu dle předpisů Evropské Unie (zejm. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití), je Dodavatel povinen v případě dodávky či jakéhokoliv nakládání s Plněním nebo jeho částí postupovat a plnit veškeré povinnosti stanovené těmito předpisy Evropské Unie. Dodavatel se sídlem v ČR je dále povinen řídit se i zákonem č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, a zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále také „Atomový zákon“), a jeho prováděcími vyhláškami (č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti, č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti, a č. 374/2016 Sb., evidence a kontrola jaderných materiálů a oznamování údajů o nich).V případě, že Plnění nebo jeho část je nebo bude v průběhu plnění zařazeno mezi položky, jejichž dovoz je podmíněn povolením k dovozu dle v tomto odstavci uvedených právních předpisů či v případě Dodavatele se sídlem v zahraničí dle relevantních předpisů Evropské Unie, Dodavatel je povinen neprodleně o tomto zjištění písemně informovat Odběratele. Bez povolení k dovozu nebo ohlášení transferu nelze takové Plnění dodat. 

6.7. Pokud Plnění nebo některá jeho část je specifikována číslem dílu nebo modelu, popisem nebo průmyslovým vzorem uvedeným ve Smlouvě, je Dodavatel povinen zajistit, aby Plnění nebo jeho část splňovalo všechny požadavky nejnovější verze příslušného katalogového či technického listu výrobce, popisu nebo průmyslového vzoru. V případě, že Dodavatel není výrobcem Plnění, je povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby zajistil, že Plnění nebo jeho část je vyrobeno původním výrobcem a je v souladu s příslušným katalogovým či technickým listem, popisem nebo průmyslovým vzorem. Pokud Dodavatel zamýšlí dodat alternativní Plnění, které by nemuselo splňovat požadavky uvedené v tomto ustanovení výše, je Dodavatel povinen informovat Odběratele o veškerých odchylkách. V případě, že Odběratel bude s odchylkami souhlasit, uzavřou smluvní strany o takové změně dodatek ke Smlouvě, popř. Odběratel akceptuje návrh Odchylkového listu (při dodání zboží na sklad Odběratele). 

6.8. Podezřelé či Padělané Plnění nebo jeho část je považováno za vadné a může být vráceno Dodavateli, nebo zadrženo Odběratelem pro pozdější šetření. Dodavatel bez zbytečného odkladu nahradí Podezřelé či Padělané Plnění nebo jeho část takovým, které splňuje požadavky uvedené ve Smlouvě, a je povinen nahradit Odběrateli veškeré účelně vynaložené náklady spojené s provedením zkoušek a testů, demontáží, výměnou a opětovnou instalací Plnění nebo jeho části. 

6.9. Bude-li Plnění zadrženo Odběrateli orgánem celní správy z důvodu podezření, že jde o Padělané Plnění, je Dodavatel oprávněn vyjádřit se ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne obdržení oznámení od Odběratele o zadržení Plnění k podezření na Padělané Plnění. Odběratel není povinen svým jednáním zamezit orgánu Celní správy ve zničení takového Plnění. Pakliže bude takové Plnění orgánem Celní správy zničeno, je vždy považováno za vadné Plnění a porušení Smlouvy podstatným způsobem.

6.10. Dodavatel si je vědom závažnosti a možných důsledků spojených s dodáním Podezřelého nebo Padělaného Plnění. Proto bere na vědomí a souhlasí, že Odběratel je oprávněn uveřejnit identifikační údaje Dodavatele v databázích evidujících dodávání Podezřelého nebo Padělaného Plnění, a to zejména v případech, kdy Dodavatel Podezřelé nebo Padělané Plnění Odběrateli dodá nebo má Odběratel důvodné podezření na dodávku takového Plnění nebo mu Dodavatel neposkytl součinnost při vyjasnění, zda Plnění není Padělaným nebo Podezřelým Plněním.

6.11 Práva Odběratele z vad, resp. jakákoliv jiná práva Odběratele spojená s Padělaným či Podezřelým Plněním se promlčí za 10 let ode dne, kdy se Odběratel dozvěděl o vzniku svého práva z vad, resp. vzniku jiného práva spojeného s Padělaným nebo Podezřelým Plněním, anebo kdy se o nich dozvědět měl a mohl. 

6.12. Dodavatel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení doby Plnění z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k Plnění.

6.13. V případě, že se Odběratel bude důvodně domnívat, že dodávané Plnění není v souladu se Smlouvou (zejm. technickými podmínkami), je oprávněn provést destruktivní testování Plnění nezávislou osobou odborně kvalifikovanou. Za tímto účelem bude Dodavatel Odběrateli poskytovat nezbytnou součinnost a na vyžádání Odběratele poskytne potřebný vzorek k testování i ze svých zásob. Pokud bude prokázán nesoulad testovaného Plnění se smluvními ujednáními (technickými podmínkami), je Dodavatel povinen uhradit Odběrateli veškeré náklady vynaložené na výše uvedené testování.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

7.1. Odběratel je povinen od Dodavatele převzít Plnění výlučně jen v případě, je-li předáváno (odevzdáváno) řádně, tj. dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s právními předpisy. Odběratel může převzít i Plnění obsahující vady nebránící jeho řádnému a bezpečnému užívání; tím nejsou dotčena jeho práva z vad.

7.2. Spolu s Plněním předá Dodavatel Odběrateli návrh písemného potvrzení o předání a převzetí Plnění, v němž Dodavatel prohlásí, že Plnění dodal řádně.

7.3. V případě, že v písemném potvrzení o předání a převzetí Plnění jsou uvedeny vady, platí, že Odběratel převzal Plnění s výhradou odstranění uvedených vad v určeném termínu; není-li termín určen, platí, že je Dodavatel povinen vady odstranit bezodkladně, nejdéle do 15 dnů.

7.4. Zkoušky, jimiž Dodavatel prokazuje soulad dodaného Plnění se Smlouvou, provádí za přítomnosti Odběratele a veškeré náklady s nimi spojené nese Dodavatel, a to i v případě zkoušek opakovaných v důsledku neprokázání parametrů dodaného Plnění stanovených ve Smlouvě.

7.5. Odběratel je povinen převzít Plnění pouze v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod. Dodavatel je povinen Plnění dodat v Místě plnění dohodnutém ve Smlouvě v obchodní paritě DDP dle INCOTERMS 2020 v případě, že se jedná o Dodavatele se sídlem v EU a Plnění ze země mimo EU, jinak v obchodní paritě DAP dle INCOTERMS 2020. 

7.6. Dodavatel je povinen Plnění, je-li jím hmotná věc, zabalit, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Není-li v potvrzení o předání a převzetí Plnění (dodacím listu aj.) uvedeno jinak, jsou obaly, ve kterých je Plnění dodáno, považovány za nevratné a zahrnuty do Ceny. Dodavatel je povinen odebrat od Odběratele vratné obaly a

použité výrobky, na které se vztahuje povinnost jejich zpětného odběru dle právních předpisů. 7.7. Kusové a poštovní zásilky je Dodavatel povinen označit vždy na vnější straně obalu číslem Smlouvy Odběratele.

8. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

8.1. Vlastnické právo k věci, která je součástí Plnění, přechází z Dodavatele na Odběratele okamžikem dodání, splnění nebo zaplacením (zaplacením se rozumí i zaplacení zálohové platby), podle toho, která ze skutečností nastala dříve.

8.2. Bez ohledu na nabytí vlastnického práva k věci, odpovědnost za ni a její ochranu společně s rizikem ztráty, zničení nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází z Dodavatele na Odběratele okamžikem podpisu písemného potvrzení o předání a převzetí Plnění mezi Dodavatelem a Odběratelem.

8.3. Nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy věci, na které má Dodavatel provádět Plnění, a všech převzatých věcí a pracovišť, přechází na Dodavatele předáním a převzetím věcí a pracovišť. Zpět na Odběratele přechází předáním a převzetím Plnění a vrácením věcí a pracovišť.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Platba se uskuteční vždy na základě elektronické faktury vystavené Dodavatelem. V případě, že bude Plnění převzato na základě předávacího protokolu, bude datum převzetí Plnění uvedené na potvrzení o předání a převzetí Plnění dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

9.2. Nárok na platbu Dodavatel doloží fakturou s řádným popisem Plnění, jakož i ostatními doklady dle Smlouvy. Odběratel zaplatí Dodavateli Cenu podle Smlouvy po doručení faktury a písemného potvrzení o předání a převzetí Plnění podepsaného Oprávněnými zástupci obou smluvních stran dokládající převzetí (odevzdání) Plnění, které bude jako příloha nedílnou součástí zaslané faktury. 

9.3. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě nebo sdělený prokazatelně a písemně Odběrateli před uzavřením

Smlouvy        v rámci        registrace        Dodavatele        na        Dodavatelský        portál         SUS

(https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/dodavatelsky-portal-sus). Bankovní účet Dodavatele, který je plátcem DPH v ČR (dále jen „Plátce daně“), musí být vždy bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“). Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným dodatkem ke Smlouvě. V případě Dodavatele, který je Plátce daně v ČR, nový bankovní účet musí být vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a musí být zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

9.4. Platby budou provedeny do třiceti dnů počínaje dnem následujícím po doručení faktury Odběrateli. Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odpovídající Ceně odepsána z účtu Odběratele ve prospěch účtu Dodavatele.

9.5. V případě, že Odběratel převezme Plnění s vadami, které nebudou bránit bezpečnému užití Plnění, právo Dodavatele na zaplacení části Ceny ve výši deseti procent vznikne až po odstranění všech vad (dále jen „pozastávka“). V případě prodlení s odstraněním vady uvedené v písemném potvrzení o předání a převzetí Plnění ve sjednané době je Odběratel oprávněn vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, Odběratel započte na tuto pozastávku písemným oznámením zaslaným Dodavateli. Zbývající část Ceny (ve výši nevyčerpané části pozastávky) Odběratel Dodavateli zaplatí do třiceti dnů ode dne oboustranného podepsání zápisu o odstranění všech vad.

9.6. Zahájení insolvenčního řízení vůči Dodavateli, které vyústí v prohlášení jeho úpadku, jakož i vstup Dodavatele do likvidace dává Odběrateli právo na slevu z Ceny ve výši deseti procent jako paušální náhradu nákladů Odběratele s případným odstraňováním vad Plnění, které Odběratel nebude schopen řešit, ač to bude jeho smluvní povinnost.

9.7. Právo fakturovat Cenu vzniká Dodavateli dnem převzetí Plnění.

9.8. Faktura musí obsahovat údaje podle § 435 Občanského zákoníku, a bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle právních předpisů, dále též číslo Smlouvy Odběratele a bankovní spojení Dodavatele. Zálohový list a u neplátců faktura budou obsahovat: označení zálohový list nebo faktura (dále jen „faktura“), jejich číslo, lhůtu splatnosti, datum vystavení, obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ obou smluvních stran, u fyzické osoby jméno a bydliště, popř. místo podnikání Dodavatele, číslo bankovního účtu Dodavatele, označení Plnění, fakturovanou částku, vypořádání příp. zálohových plateb a další náležitosti požadované ve Smlouvě. Ve faktuře musí být vždy uvedeno číslo Smlouvy Odběratele. Dodavatel ve faktuře může uvést jméno osoby odpovědné za vystavení faktury a její e-mailovou adresu. Faktura musí být vystavená elektronicky ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury (podmínky a technická specifikace viz https://www.cez.cz/isdoc) nebo ve formátu PDF (ideálně „generované PDF/a“ z důvodu archivace a minimalizace datových objemů), přičemž každý takto vystavený doklad bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument. E-mailová adresa pro příjem PDF faktur je uvedena v odst. 1.4. Formát e-mailu se doporučuje textový („Prostý text“), e-mail nesmí obsahovat přílohy, které nesouvisí s fakturou a ztěžují automatické zpracování (např. logo společnosti v těle e-mailu, jiný e-mail jako příloha apod.). Maximální velikost e-mailu je 10 MB, u větších zpráv významně narůstá pravděpodobnost nedoručení. Kvalifikovaný/zaručený elektronický podpis PDF faktury nebo emailu s PDF fakturou není vyžadován. Dodavatel může alternativně zaslat PDF fakturu do datové schránky Odběratele. Faktura se považuje za doručenou okamžikem doručení e-mailu do e-mailové schránky určené pro příjem faktur nebo okamžikem doručení poštovní datové zprávy do datové schránky Odběratele dle zákona č. 300/2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „Zákona o elektronických úkonech“).

9.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 9.8 nebo bude uvedeno číslo bankovního účtu Dodavatele v rozporu se Smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, Odběratel fakturu odmítne, o čemž Dodavatele informuje e-mailem s uvedením důvodu odmítnutí a se žádostí o vystavení faktury nové. Odběratel odmítnutí zasílá na prvním místě na e-mailovou adresu, ze které faktura přišla, popř. na e-mailovou adresu podle odst. 9.8, popř. na jinou jemu známou dodavatelovu kontaktní e-mailovou adresu. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti Ceny. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Odběratele spojené s platbou Ceny hradí Odběratel, ostatní bankovní výlohy a poplatky spojené s plněním Smlouvy hradí Dodavatel a jsou zahrnuty v Ceně.

9.10. V případě, že Odběratel je Plátce daně v ČR a dle § 109 Zákona o DPH se lze oprávněně domnívat, že se Odběratel jako příjemce plnění může dostat do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Odběratel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za Dodavatele přímo správci daně Dodavatele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH. O provedení platby Odběratel Dodavatele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Dodavatele za Odběratelem o příslušnou částku daně a Dodavatel tak není oprávněn po Odběrateli požadovat uhrazení této částky.

9.11. Pohledávky ze Smlouvy lze postoupit výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že Dodavatel je Plátce daně v ČR, odkládací podmínkou souhlasu s postoupením pohledávky je dohoda smluvních stran o způsobu úhrady daně z přidané hodnoty z plnění, ke kterému se postupovaná pohledávka váže tak, aby došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo tak riziko ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 Zákona o DPH. Nedojde-li k takové dohodě, může být souhlas s postoupením pohledávky odepřen.

9.12. Faktura musí být zaslána elektronicky Odběrateli na adresu pro zasílání faktur. Budeli přiložena k zásilce, Odběratel nenese odpovědnost za prodlení s úhradou Ceny. 

10. ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1. Dodavatel se zavazuje, že Plnění bude po záruční dobu způsobilé pro účel stanovený ve Smlouvě a není-li takový účel sjednán, pak pro účel obvyklý a že bude mít sjednané, popř. obvyklé vlastnosti. Záruční doba skončí uplynutím dvaceti čtyř měsíců a u stavebních prací šedesáti měsíců ode dne převzetí Plnění Odběratelem.

10.2. Odběratel nemá práva z vad, pouze pokud Dodavatel prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že Plnění nebylo v této záruční době používáno v souladu se Smlouvou. Do doby, než Dodavatel prokáže, že se nejedná o vadu, nebo že za vadu neodpovídá, se má za to, že se o vadu jedná a že Odběratel práva z vad má a Dodavatel je povinen, pakliže jej Odběratel k tomu vyzve v této době, vadu odstranit, jako kdyby Odběratel práva z vad měl. V případě, že již v průběhu odstraňování vady prokáže Dodavatel, že Odběratel práva z vad nemá, je Dodavatel povinen pokračovat v jejich odstranění, pokud Odběratel nestanoví jinak; Odběratel v takovém případě uhradí Dodavateli prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené. Obdobné platí, ukáže-li se až dodatečně, že Odběratel práva z vad neměl.

10.3. Odběratel umožní Dodavateli přístup k Plnění s cílem prověřit oznámenou vadu bez zbytečného odkladu v závislosti na provozních možnostech Odběratele. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vady do čtyřiceti osmi hodin po oznámení vady, popřípadě v přiměřené lhůtě stanovené Odběratelem s ohledem na charakter vady a své provozní možnosti. Dodavatel je povinen v odstraňování vady nepřerušeně pokračovat s nasazením optimálního počtu pracovníků, s optimálním vybavením a umožňují-li to podmínky na pracovišti, i ve směnném provozu a vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami a v případě, že nebude taková lhůta dohodnuta, nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy mu Odběratel doručí oznámení o vadě. V opačném případě se jedná o prodlení s odstraňováním vady, pokud Odběratel nestanoví lhůtu novou. V případě, že Dodavatel v uvedené lhůtě nezahájí odstraňování vady nebo je jinak v prodlení s jejím odstraněním, je Odběratel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Dodavatele.

10.4. Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli i veškeré účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady. Splatnost náhrady takových nákladů je třicet dnů po obdržení příslušné faktury Odběratele.

10.5. Na vyměněnou nebo nově dodanou část Plnění v záruční době se vztahuje nová záruční doba, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části Plnění do provozu. 10.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok Odběratele na smluvní pokutu a náhradu újmy. Po dobu vyřizování reklamace vad se běh záruční doby ve vztahu k celému Plnění staví od uplatnění reklamace do dne jejího vyřízení, tzn., že záruční doba pokračuje ve svém běhu až po vyřízení dané reklamace.

11. AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA 

11.1. Naplňuje-li předmět Plnění či některá část Plnění znaky autorského díla, je součástí Plnění i poskytnutí licence Odběrateli k užití tohoto díla. Jedná se o licenci nevýhradní, v rozsahu časově (na dobu trvání majetkových práv), množstevně a územně neomezeném, a to jak k vytvořenému autorskému dílu jako celku, tak i k jednotlivým jeho částem, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, v původní nebo změněné či jinak zpracované podobě, v rozsahu ke všem známým způsobům užití (zejm. rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti) autorského díla všemi známými nebo v budoucnu objevenými technickými a komerčními postupy, a to způsobem, v rozsahu, čase a místě podle rozhodnutí Odběratele. § 2372 odst. 1 Občanského zákoníku není předcházející větou dotčen. Odběratel je oprávněn dílo měnit, dále zpracovávat, zařadit do díla souborného, doplňovat, spojit s jiným dílem apod. Zároveň je oprávněn k autorskému dílu udělit podlicenci.

Dodavatel uzavřením Smlouvy uděluje Odběrateli písemný souhlas k případnému postoupení licence. Odběratel je oprávněn umožnit užívání autorského díla (poskytnout podlicenci) též ostatním členům Skupiny ČEZ. Odměna za poskytnutí licence (vč. Odběratelem případně poskytnutých podlicencí) je zahrnuta v Ceně a zahrnuje i vyrovnání za právo autora na přiměřenou dodatečnou odměnu. Odběratel není povinen licenci využít.

11.2. Odběratel je oprávněn užívat vytvořené (stejně tak jako dle odst. 11.1 změněné, doplněné, s jiným dílem spojené apod.) autorské dílo, jakož i vytvořený výsledek chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pouze v souladu s jeho určením a za podmínek Smlouvy.

11.3.  Pokud Dodavatel při plnění Smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu, chráněný právem průmyslového vlastnictví, autorským právem nebo jiným právem duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Odběrateli, Dodavatel na své náklady vypořádá vznesené majetkové nároky a je odpovědný za jakoukoli újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Odběrateli, zejména Dodavatel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového práva, autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví v důsledku užití díla, odškodní takovou jinou osobu a nahradí náklady právního zastoupení a další náklady Odběratele pro případ sporu s takovou jinou osobou.

11.4.    Odběratel má užívací práva k dokumentaci poskytnuté na základě Smlouvy takto:

 • Odběratel je oprávněn poskytnout dokumentaci nezbytnému okruhu třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat provozování, opravy, údržbu, technické zhodnocení a investice do zařízení, které je součástí Plnění, včetně užití ve výběrových řízeních pro zajištění těchto činností. Odběratel dokumentaci neužije nad rámec sjednaný ve Smlouvě a nepoužije ji k opravě, údržbě či provozování zařízení třetích osob, nebude vyrábět nová obdobná zařízení pro potřeby třetích osob a neposkytne dokumentaci třetím osobám k uvedeným činnostem v jejich prospěch nebo prospěch dalších osob.
 • Odběratel je oprávněn použít dokumentaci k provozování, opravě, údržbě, technickému zhodnocení či k investicím do stávajících obdobných zařízení či k výrobě nového obdobného zařízení, které je nebo se stane vlastnictvím Odběratele a v nezbytné míře s touto dokumentací seznámit okruh třetích osob, které na základě výběrového řízení pro něho budou tyto činnosti provádět.

12. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ

12.1. Poruší-li Dodavatel povinnost dodržet lhůtu nebo dobu, zejm. dobu plnění, má Odběratel právo po něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % celkové Ceny za každý, byť i započatý den prodlení a za každou nesplněnou povinnost samostatně. 

12.2. V případě prodlení Dodavatele se zahájením odstranění reklamované vady má Odběratel právo požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 0,25 % celkové Ceny za každý, byť i započatý den prodlení a vadu.

12.3. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním reklamované vady má Odběratel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % celkové Ceny za každý, byť i započatý den prodlení a vadu.

12.4. Při prodlení Dodavatele s předáním (vrácením) Místa plnění má Odběratel právo požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % celkové Ceny za každý, byť i započatý den prodlení.

12.5. Dodavatel je povinen v případě porušení pravidel a předpisů dle odst. 18.1. uhradit

Odběrateli smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze metodiky ČEZ_ME_0342 – Uplatnění restrikčních a sankčních opatření v JE a dále si Odběratel vyhrazuje právo omezit nebo zamezit vstupu pracovníků Dodavatele do objektů JE a přítomné, jichž se porušení týká, odtud vykázat. V případě, kdy částky smluvních pokut za porušení interních předpisů Odběratele nejsou uvedeny v příloze metodiky ČEZ_ME_0342 – Uplatnění restrikčních a sankčních opatření v JE, činí výše smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení výše uvedených předpisů 1.000 Kč.

12.6. V případě porušení povinností týkající se ochrany Neveřejných informací zaplatí smluvní strana porušující svou povinnost druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

12.7. V případě prodlení s platbou vyúčtovanou v souladu se Smlouvou zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý byť i započatý den prodlení.

12.8. Dlužník je povinen zaplatit smluvní pokutu / úrok z prodlení na bankovní účet uvedený ve Smlouvě.

12.9. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je třicet dní ode dne doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

12.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit závazek řádně, ani nárok druhé strany na náhradu vzniklé škody.

13. OCHRANA NEVEŘEJNÝCH INFORMACÍ

13.1. Smluvní strany jsou povinny chránit před vyzrazením Neveřejné informace, se kterými se seznámí v rámci jejich vzájemného obchodního styku, a to v jakékoli podobě, ať písemně, ústně, pozorováním či jiným způsobem.

13.2. Smluvní strany se zavazují, že o Neveřejných informacích budou zachovávat mlčenlivost, resp. nebudou je dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se smluvní strany zavazují, že hmotné nosiče Neveřejných informací druhé Smluvní strany zabezpečí minimálně v úrovni a kvalitě, jakou poskytují ochranu vlastním neveřejným informacím.

13.3. Smluvní strany se dále zavazují, že Neveřejné informace nepoužijí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob, a to po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu, po kterou si tyto informace udrží svou hodnotu pro poskytující smluvní stranu, vždy však nejméně pět let po ukončení Smlouvy.

13.4. V případě, že bude Dodavatel nezbytně nutně potřebovat k zajištění některé činnosti třetí stranu, může jí předat Neveřejné informace pouze s předchozím písemným souhlasem Odběratele, a to pouze za podmínky, že se taková třetí strana smluvně zaváže Dodavateli k ochraně předaných Neveřejných informací minimálně v rozsahu uvedeném v těchto Obchodních podmínkách.

13.5. Smluvní strana je oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit v nezbytném rozsahu Neveřejné informace, které budou vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi. 

13.6. Je-li Dodavatel povinnou osobou podle ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nevztahuje-li se na Smlouvu žádná výjimka z povinnosti uveřejnění podle § 3 zákona o registru smluv, Odběratel uveřejní Smlouvu v registru smluv po anonymizaci

Neveřejných informací a dalších údajů, které uveřejnění v registru smluv nepodléhají.

V takovém případě nabývá Smlouva účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.  13.7.    Povinnosti podle odst. 13.1 až 13.6. se nevztahují na informace, které -.    jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající smluvní strany;

 • již byly v držení přijímající smluvní strany před přijetím od druhé smluvní strany;
 • přijímající smluvní strana legálně obdržela od třetí strany;
 • přijímající smluvní strana získala nezávisle na informacích získaných od druhé smluvní strany a je to schopna doložit svými záznamy.
  • Poskytnutí Neveřejných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.
  • Neveřejné informace zůstanou vlastnictvím poskytující smluvní strany a budou přijímající smluvní stranou vráceny straně poskytující, a to nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení písemného požadavku poskytující smluvní strany nebo v případě, že informace nebo poskytnuté údaje přijímající smluvní strana nebude nadále potřebovat.

14. UKONČENÍ SMLOUVY

14.1. Smluvní strana má právo odstoupit od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem. Dodavatel poruší Smlouvu podstatným způsobem, když zejména: převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí ze Smlouvy nebo jejich výkon na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Odběratele, opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v Místě plnění nebo v Areálu Odběratele pravidla BOZP, PO, OŽP a jiná bezpečnostní pravidla nebo jedná způsobem, jímž může způsobit újmu na majetku Odběratele, smluvní pokuty uložené Dodavateli podle Smlouvy dosáhnou hodnoty deseti procent Ceny, opakovaně nedodrží technologické postupy, poruší jakost Plnění vyplývající z norem, Smlouvy nebo z právních předpisů, nebo je v prodlení s minimálně dvěma dílčími dobami plnění o více než šedesát dní nebo je v prodlení s dodáním Plnění o více než třicet dní; v takovém případě Odběratel není povinen hradit žádné náklady, které Dodavateli vznikly v souvislosti s přípravou plnění Smlouvy.

14.2. Odběratel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že správní úřad nevydá povolení (souhlas) nezbytné pro vývoz věci, která je potřebná pro Plnění a kterou je povinen Odběratel zaslat Dodavateli.

14.3. Odběratel odstoupí od Smlouvy tím, že Dodavateli doručí „Oznámení o odstoupení od Smlouvy“. Dodavatel bude postupovat podle pokynů uvedených v tomto oznámení. Odběratel je oprávněn zajistit Plnění nebo jeho část, případně je opravit nebo jinak uvést do souladu se Smlouvou. Náklady s tím spojené převyšující Cenu uhradí Dodavatel, a to do třiceti dnů po obdržení faktury Odběratele. Pokud není v Oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno jinak, platí, že Dodavatel po jeho obdržení neprodleně:

 • zastaví Plnění nebo jeho část;
 • ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k Plnění;
 • předá Odběrateli Plnění v tom stavu, v jakém se nalézá, a postoupí Odběrateli veškerá práva k Plnění včetně práv z duševního vlastnictví vztahujících se k Plnění. Odstoupením od Smlouvy nezaniká povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokuty, záruka za jakost dokončených částí Plnění a povinnost nahradit případnou újmu.

14.4. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení dlužných částek, úroků z prodlení, smluvních pokut a náhrady škody, jakož i ostatních pohledávek dle Smlouvy. Nevypořádané závazky vyplývající ze Smlouvy vzniklé před ukončením trvání Smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat nejpozději do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dní ode dne ukončení Smlouvy.

15. ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU A OVĚŘOVÁNÍ JEJICH DODRŽOVÁNÍ

15.1 Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat platné a účinné právní předpisy, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání, včetně Závazku etického chování. Dodavatel se s tímto Závazkem etického chování seznámil na internetových stránkách www.cez.cz (v sekci O společnosti – Pro dodavatele). Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje, že bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy i případné jiné smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami. Zároveň se Dodavatel zavazuje na výzvu Odběratele dodržování Závazku etického chování prokázat.

15.2. Odběratel je oprávněn kontrolovat plnění povinností Dodavatele plynoucích ze Závazku etického chování, zejména prostřednictvím compliance dotazníků, ujišťování či externího ověřování („audit“). Audit provádí pověřená osoba, kterou může být zaměstnanec Skupiny ČEZ, popř. osoba pověřená ze strany Skupiny ČEZ k výkonu tohoto auditu („auditor“). Auditor je při výkonu své činnosti vázán mlčenlivostí.

15.3. Cílem auditu je ověření schopnosti Dodavatele zajistit dodržování závazků plynoucích ze Závazku etického chování. Dodavatel je povinen audit strpět a poskytnout při něm Odběrateli potřebnou součinnost. Základní metodou auditu je zjišťování, prováděné zpravidla formou compliance dotazníku, rozšiřující metodou je ujišťování, zpravidla formou cílené komunikace, případně dokladování relevantních skutečností. Navazující metodou auditu je externí ověřování, zpravidla formou osobních jednání se zaměstnanci a nahlížení do vybraných dokumentů a záznamů v objektech Dodavatele (kontrola na místě).

15.4. Auditor je povinen předem informovat Dodavatele o provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to v případě externího ověřování nejméně 3 pracovní dny předem prostřednictvím oznámení. V tomto oznámení auditor uvede, jaké činnosti budou ověřovány, v jakém rozsahu a jaká data mají být zpřístupněna nebo poskytnuta.

15.5. Audit je zpravidla zahájen zasláním compliance dotazníku, který je společnost Skupiny ČEZ oprávněna zaslat všem Dodavatelům. Dodavatel je povinen compliance dotazník vyplnit a zaslat zpět společnosti Skupiny ČEZ ve stanovené lhůtě v délce nejméně 5 pracovních dní od doručení dotazníku. Pokud auditor shledá výsledky compliance dotazníku v souladu se Závazkem etického chování, je audit ukončen. V případě pochybností pokračuje auditor v ověřování metodou ujišťování, případně externího ověřování.   

15.6. V případě, že auditor v rámci auditu shledá porušení Závazku etického chování ze strany Dodavatele, je Odběratel či jiná společnost Skupiny ČEZ oprávněna na zjištěná porušení písemně upozornit a vyzvat Dodavatele k odstranění zjištěných porušení v přiměřené lhůtě. O odstranění porušení Závazku etického chování je Dodavatel povinen informovat Odběratele, včetně doložení potřebných dokladů. Tímto není dotčeno právo Odběratele na ukončení smluvního vztahu s Dodavatelem pro hrubé porušení Závazku etického chování dle odst. 15.8.

15.7. Pokud Dodavatel neposkytne Odběrateli či jiné společnosti Skupiny ČEZ potřebnou součinnost ani po opakované výzvě, nebo uvádí v rámci auditu nepravdivé, neúplné či zavádějící informace (včetně nepravdivého vyplnění compliance dotazníku), či pokud ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěná porušení dle odst. 15.6., jedná se o hrubé porušení Závazku etického chování.

15.8.      V případě, kdy Dodavatel

 • hrubě poruší Závazek etického chování; či
 • opakovaně poruší Závazek etického chování méně závažným způsobem; jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem a Odběratel má právo odstoupit od Smlouvy jako celku, nebo případně pouze od dílčího plnění, Smlouvu vypovědět a/nebo pozastavit odběr dodávek od Dodavatele do doby, než bude závadný stav odstraněn.

15.9. Bez ohledu na výše uvedené, (i) Zaměstnanci Dodavatele nejsou povinni individuálně podepsat souhlas s dodržováním Závazku etického chování, Dodavatel se však tímto zavazuje zajistit dodržování Závazku etického chování jeho zaměstnanci, příp. poddodavateli;

 • Dodavatel není povinen dodržet požadavky Závazku etického chování v případě, pokud by jeho dodržení způsobilo porušení povinnosti mlčenlivosti založenou dle předpisů veřejného práva, kterou má Dodavatel vůči třetím osobám, či porušení platných a účinných předpisů veřejného práva, tuto skutečnost je Dodavatel povinen oznámit přímému kontaktu ve společnosti Skupiny ČEZ;
 • Dodavatel bude uchovávat záznamy ohledně jeho plnění pro Odběratele způsobem sjednaným ve Smlouvě, jinak způsobem u Dodavatele obvyklým, minimálně však v souladu s požadavky platné a účinné právní úpravy;
 • Dodavatel poskytne přiměřeně auditorům přístup k záznamům a informacím vztahujícím se k plnění Dodavatele pro Odběratele za účelem ověření dodržování Závazku etického chování, ale nebude nucen poskytnout Odběrateli nebo jeho auditorům neomezený fyzický přístup do svých záznamů či své sítě;
 • Ustanovení Závazku etického chování týkající se duševního vlastnictví, vnitřních a důvěrných informací a jejich ochrany či vracení podkladů důvěrného nebo interního charakteru, se neuplatní v tom rozsahu, v jakém je ve Smlouvě, případně i jiné smlouvě mezi Dodavatelem a Odběratelem, v konkrétních bodech sjednán odchylný postup;
 • povinnost dodržovat právní předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) včetně předpisů o evidenci skutečného majitele se na Dodavatele vztahuje v rozsahu platných a účinných právních předpisů, kterým Dodavatel podléhá.

15.10. Dodavatel se podpisem Smlouvy zavazuje a prohlašuje, že:

 • Řádně a včas plní své závazky vůči státu, zejména řádně a včas hradí daň z přidané hodnoty a předkládá řádně, včas a průkazným způsobem přiznání k dani z přidané hodnoty.
 • Nenachází se v takové ekonomické situaci, v důsledku které by byla ohrožena jeho schopnost plnit řádně a včas své závazky z obchodního styku a/nebo závazky vůči státu, včetně daňových závazků; a současně ani s ohledem na jeho ekonomickou, hospodářskou a obchodní situaci nehrozí takový stav, kdy by pozbyl schopnost řádně hradit své závazky z obchodního styku či vůči státu, včetně závazků daňových.
 • Nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že ani zahájení takového řízení nehrozí, jelikož není v situaci, kterou by bylo možné kvalifikovat dle právních předpisů jako úpadek a ani vznik takovéto situace u něho nehrozí.
 • Nikdy nebyl účasten a ani nehrozí, že kdy v budoucnu bude účasten, na krácení daňových povinností či dokonce sám, aby krátil své daňové povinnosti, tzn., aby se choval v rozporu s právními předpisy, a dále že nikdy nebyl účasten toho, aby byla vylákána daňová výhoda, a že ani nikdy nebude sám jednat takovým způsobem, který by bylo možné kdykoli v budoucnu kvalifikovat za vylákání daňové výhody apod.
 • Zajistí, aby veškerá jeho prohlášení a ujištění, která poskytl Odběrateli, byla platná a účinná, pravdivá a úplná, po celou dobu trvání příslušného smluvního vztahu.
 • Dodavatel na požádání předloží Odběrateli potvrzení správce daně o tom, že nemá daňové závazky po lhůtě splatnosti.
 • Dodavatel neprodleně, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy se dozví a/nebo může při vynaložení řádné péče dozvědět, písemně a prokazatelně informuje Odběratele o tom, že nastala jakákoli změna v prohlášeních definovaných v bodech (i) - (vi), včetně přesného vymezení změny.
 • Dodavatel bere na vědomí, že pokud v průběhu plnění nastane u něho takováto změna, která bude oznámena, a/nebo nastane změna, která nebude oznámena, ale Odběratel bude schopen prokázat, že k takové změně došlo apod., jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem a Odběratel má právo odstoupit od Smlouvy jako celku, nebo případně pouze od dílčího plnění, Smlouvu vypovědět a/nebo pozastavit odběr dodávek od Dodavatele do doby, než bude stav odstraněn.

16. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO DODAVETELE, KTEŘÍ NEJSOU DAŇOVÝMI REZIDENTY ČESKÉ REPUBLIKY 

16.1. Dodavatel je povinen při uzavření Smlouvy poskytnout Odběrateli prohlášení o svém daňovém rezidenství a o existenci/neexistenci stálé provozovny Dodavatele na území České republiky a dále originál potvrzení o svém daňovém rezidentství vydané jeho příslušným správcem daně.

16.2. Podpisem Smlouvy Dodavatel prohlašuje, že je skutečným vlastníkem příjmů vyplývajících ze Smlouvy, a to ve smyslu příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, uzavřené mezi Českou republikou a státem, jehož daňovým rezidentem je Dodavatel. V případě, že Dodavatel není skutečným vlastníkem příjmů ve smyslu tohoto ustanovení, neprodleně tuto skutečnost sdělí Odběrateli.

16.3. Dodavatel opravňuje Odběratele k srážení srážkové daně z plateb vůči Dodavateli dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud je to právními předpisy požadováno. V takovém případě je Odběratel povinen odvést tuto daň českému správci daně a poskytnout Dodavateli potvrzení vydané českým správcem daně potvrzující výši sražené a odvedené daně, pokud o toto potvrzení Dodavatel požádá.

16.4. V případě naplnění podmínek stanovených v § 38e zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „Zákon o daních z příjmů“) je Odběratel oprávněn srazit zajištění daně z úhrad vůči Dodavateli ve výši stanovené Zákonem o daních z příjmů nebo v platném rozhodnutí vydaném Dodavateli jeho správcem daně v ČR. Má-li Dodavatel takové rozhodnutí k dispozici, je povinen jej poskytnout Odběrateli před vystavením první faktury, nebo ihned po jeho vydání správcem daně. V opačném případě je Odběratel oprávněn uplatnit zajištění daně ve výši stanovené Zákonem o daních z příjmů.

16.5. Dodavatel se podpisem Smlouvy zavazuje neprodleně písemně informovat Odběratele o jakýchkoliv změnách na straně Dodavatele, které mohou mít vliv na správné uplatnění srážkové daně nebo zajištění daně ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku, zejména o změně daňového rezidentství Dodavatele, o vzniku/zániku stálé provozovny Dodavatele v ČR, či o změně skutečného vlastnictví příjmů vyplývajících ze Smlouvy.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

17.1. Smluvní strany jsou při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“). Podrobnosti o zpracování osobních údajů Odběratelem jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.cez.cz/cs/ocez/cez/ochrana-osobnich-udaju/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

17.2.  Budou-li smluvní strany za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 odst. 3 Nařízení a ZZOÚ.

18. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE JADERNÉ ENERGETIKY (JE)

18.1. Dodavatel je povinen při plnění Smlouvy dodržovat interní předpisy Odběratele uvedené v aktuálním „Seznamu závazné dokumentace pro Dodavatele” (dále jen „ZDD“), např. sdílenou dokumentaci č. ČEZ_SDJ_0001 – Požadavky na smluvní partnery v rámci řízení bezpečnosti JE nebo č. ČEZ_PChD_0001 – Povinnosti smluvního partnera jaderné elektrárny, a podřídit se podmínkám v nich stanoveným (samostatně pro JE Temelín a JE Dukovany). Odběratel sdělí Dodavateli způsob a možnosti, jak se s ZDD seznámit. Dodavatel je dále povinen při plnění Smlouvy dodržovat také další vnitřní předpisy Odběratele, se kterými byl seznámen nebo mu byl sdělen způsob a možnosti, jak se s nimi seznámit.

18.2. Dodavatel se zavazuje vyslat své pracovníky, kteří budou vstupovat do areálu JE, na školení ve smyslu sdílené dokumentace Odběratele č. ČEZ_ME_0012 - Příprava zaměstnanců dodavatelů JE a ČEZ_ME-ETE_0075 - Zajišťování plnění bezpečnostních požadavků FO JZ a JM v ETE / ČEZ_ME-EDU_0042 - Zajišťování plnění bezpečnostních požadavků FO JZ a JM v EDU, předaných v ZDD, zajistit splnění podmínek Odběratele pro vstup pracovníků do areálu JE a odpovídá na všech svých zde umístěných pracovištích za dodržování režimových opatření a havarijní připravenosti. 

18.3. Dodavatel se zavazuje, že pracovníci Dodavatele, kteří budou vstupovat do střeženého prostoru, popř. do životně důležitého prostoru JE Dukovany nebo JE Temelín, budou splňovat podmínky Atomového zákona.

18.4. Je-li Plnění poskytováno v areálu JE Dukovany či JE Temelín, je Dodavatel povinen plnit veškeré vnitřní předpisy a pokyny Odběratele vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce, požární a technologické bezpečnosti, radiační ochraně, likvidaci odpadu, udržování pořádku a režimová opatření o pohybu osob a přepravě materiálu v areálu JE Dukovany či JE Temelín, se kterými byl seznámen. Dodavatel se kromě jiného také zavazuje dodržovat pokyny související se zákazem používání radiostanic a mobilních telefonů. Radiostanice a mobilní telefony musí být vypnuty ve všech prostorách a místnostech označených výstražnou tabulkou, zvláště pak v objektech hlavních výrobních bloků: strojovna, podélná etažérka, příčná etažérka, dieselgenerátorová stanice.

18.5. Před zahájením prací je Dodavatel povinen zajistit prokazatelné proškolení pracovníků Dodavatele s předpisy uvedenými v odst. 18.1 až 18.4. Odběratel má právo kontrolovat plnění uvedené povinnosti, jakož i samotné dodržování předpisů podle odst. 18.1 až 18.4. a o výsledku této kontroly provede zápis, zpravidla do deníku. Opakované porušení povinností stanovených v těchto předpisech nebo ve Smlouvě bude považováno za porušení Smlouvy podstatným způsobem.

18.6. Dodavatel, jehož činností v areálu JE Dukovany / JE Temelín (včetně prostor pronajatých Dodavateli a odloučených pracovišť) vznikne odpad v souvislosti s prováděním Plnění, je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), původcem odpadu a musí zajistit nakládání s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Výjimkou, kdy je za původce odpadu, který vznikne v souvislosti s prováděním Plnění, považován Odběratel, je následující odpad:

 • vytříděný odpad kategorie ostatní – papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad ze skupiny 15 01 a 20 01 Katalogu odpadů;
 • komunální odpad katalogového čísla 200301 a 200307 Katalogu odpadů;
 • radioaktivní odpad;
 • odpad s obsahem radioaktivních látek uvolňovaných z pracoviště;
 • kovový odpad včetně kabelů katalogového čísla 17 04 11 Katalogu odpadů;
 • odpadní oleje a kapalná paliva ze skupiny 13 Katalogu odpadů;
 • odpad vzniklý při čištění, údržbě a opravách zařízení a technologie Odběratele;
 • části technologického zařízení, které jsou majetkem Odběratele.

18.7. Dodavatel je povinen zabezpečit, že pracovníci Dodavatele přítomní na JE Temelín či JE Dukovany v době vyhlášení havarijních cvičení, mimořádných událostí nebo radiačních mimořádných událostí se budou řídit pokyny směnového inženýra, shromažďovacího družstva, krytového družstva a havarijního štábu.  

18.8. Povinnosti podle tohoto článku 18 Dodavatel plní bez nároku na peněžní náhradu.

KVALITA DODÁVKY DO JE A JEJÍ KONTROLA

18.9. U Plnění, u kterých je vyžadována zkouška, zajistí Dodavatel předložení dokladů pro tuto zkoušku a k jejímu provedení přizve Oprávněného zástupce Odběratele a případně orgánů státního dozoru prostřednictvím Odběratele. Dokumentace zpracovávaná v rámci Plnění bude zpracována v souladu s požadavky Odběratele, s platnými postupy Dodavatele a ostatními právními či technickými předpisy vztahujícími se k Plnění. 

18.10. Dodavatel bude dodržovat a dále smluvně zajistí u všech svých poddodavatelů dodržování Plánu kvality, Programu kontrol a zkoušek (PKZ) a dokumentace systému řízení vztahujícího se k Plnění. Dodavatel se zavazuje, že pro výrobu Plnění použije pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byly dodrženy požadavky a ustanovení příslušných předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a jeho prováděcích předpisů. 

18.11. Dodavatel se zavazuje, že pro Plnění použije pouze materiály a díly, které splňují relevantní požadavky vyhl. č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení. Při poskytování Plnění Dodavatel dodrží požadavky všech relevantních právních předpisů (zejména předpisů uvedených v tomto článku), se zvláštním zřetelem na bezpečnost. Jakékoliv odchylky od těchto požadavků jsou považovány za neshody ve smyslu Atomového zákona. V důvodných případech, kdy je Odběratel ochoten akceptovat Plnění s odchylkami, jsou tyto odchylky předem identifikovány, vzájemně projednány a zaznamenány včetně dohody smluvních stran o způsobu jejich konečného řešení v odevzdaném Plnění; tím není dotčena povinnost smluvních stran uzavřít dodatek ke Smlouvě, popř. Odběratel může akceptovat Odchylkový list (při dodání zboží na sklad Odběratele). Součástí Plnění bude mj. též souhrn všech použitých právních předpisů, technických norem, vnitřních norem Odběratele a další obdobné dokumentace, kterými se Dodavatel při poskytování Plnění řídil. 

18.12. V rozsahu relevantním k předmětu Plnění uvedenému v § 29 odst. 1 Atomového zákona je Dodavatel povinen mít zaveden a udržován systém řízení dle požadavků § 30 Atomového zákona a vyhlášky č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení (Systém řízení). Dodavatel je dále povinen provádět kontroly kvality. Odběratel si vyhrazuje právo fyzicky ověřovat zajištění kvality a systém řízení a provádění kontroly kvality Dodavatelem po celou dobu účinnosti Smlouvy, a to i u poddodavatele. Dodavatel je povinen umožnit Odběrateli prohlídku Plnění kdykoliv do jeho dodání, a to i ve výrobním závodě nebo u kteréhokoliv poddodavatele. Dodavatel Odběrateli, a to prostřednictvím jeho vlastních odborných pracovníků nebo jím pověřené a Dodavatelem odsouhlasené nezávislé třetí osoby, umožní provést audit Dodavatele či hodnocení Dodavatele, a to jak přímo u Dodavatele, tak i u poddodavatelů, a toto právo Dodavatel uplatní a zajistí ve smlouvách s poddodavateli. Účelem hodnocení Dodavatele je vyhodnocování kvality dodávaného Plnění Dodavatele s využitím zpětné vazby Odběratele. Dodavatel vytvoří podmínky a poskytne součinnost potřebnou pro provedení auditu Dodavatele, hodnocení Dodavatele či kontroly Odběratelem vč. přístupu k dokumentaci o zajištění kvality a předložení libovolného vzorku materiálu či výrobku, který je v době realizace auditu či kontroly ve skladu nebo skladové evidenci Dodavatele, pro provedení jeho analýz a zkoušek. Dodavatel je povinen na vyžádání vzorek osobě provádějící audit, hodnocení nebo kontrolu k analýzám a zkouškám bezodkladně předat. Tyto kontroly nezbavují Dodavatele povinnosti provádět vlastní kontrolu kvality a nezbavují jej odpovědnosti za vady. Auditem a hodnocením Odběratel ověřuje shodu s požadavky Atomového zákona, zejména s § 29 a § 30, a s požadavky vyhlášek č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení, a č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení. 

18.13. V případě, že, Dodavatel nebude mít v době poskytování Plnění tzv. Oprávnění organizace, tj. osvědčení o řádném zavedení Systému řízení, vystavené mu Odběratelem dle jeho interních předpisů (Oprávnění organizace), a to v rozsahu relevantním k předmětu Plnění, může Dodavatel v Plnění pokračovat pouze pod tzv. Zvláštním dozorem jakosti vykonávaným ze strany Odběratele. Rozsah a podmínky Zvláštního dozoru jakosti stanoví Odběratel. Nebude-li Dodavatel plnit podmínky Zvláštního dozoru jakosti nebo neposkytne-li Odběrateli veškerou potřebnou součinnost, a to i ve vztahu k poddodavateli (příp. výrobci), jakož i při komunikaci s tímto poddodavatelem, není Dodavatel oprávněn poskytovat dále Plnění a jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem. Náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti se Zvláštním dozorem jakosti jsou zahrnuty v Ceně. Náklady vynaložené Odběratelem v souvislosti se Zvláštním dozorem jakosti je Dodavatel povinen uhradit Odběrateli v plném rozsahu. Odběratel je oprávněn odebrat, omezit nebo pozastavit Dodavateli Oprávnění organizace mimo jiné v případě, že při kontrole Plnění zjistí porušení systému řízení Dodavatelem podstatným způsobem s možným dopadem na jadernou bezpečnost nebo provozuschopnost zařízení Odběratele; takové porušení systému řízení Dodavatelem je porušením Smlouvy podstatným způsobem.

18.14. Dodavatelův poddodavatel, který se má podílet na dodávce či činnostech na vybraném zařízení, musí mít zaveden a udržován Systém řízení. Má-li poddodavatel Systém řízení osvědčen Oprávněním organizace, nicméně v době poskytování Plnění Oprávnění organizace v rozsahu relevantním k předmětu Plnění pozbude, Odběratel neprodleně o této skutečnosti informuje Dodavatele. Ten je povinen bez zbytečného odkladu poddodavatele nahradit jiným, který má zaveden Systém řízení, a případně přijmout bez zbytečného odkladu i další opatření k nápravě tak, aby v budoucnu nedošlo k dalšímu výskytu zjištěných nedostatků, a to vše na svůj náklad.

18.15. Dodavatel je povinen mít předem stanoveny v rámci systému řízení požadavky na výběr a kvalifikaci poddodavatele výrobku nebo služby a řídit a sledovat dodávky výrobků nebo služeb ve smyslu § 30 odst. 1 Atomového zákona, a poddodavatele vybírat a kvalifikovat na základě těchto požadavků. Na vyžádání Odběratele je Dodavatel povinen prokázat kvalifikaci poddodavatelů podílejících se na Plnění. Dodavatel je povinen provádět dohled nad poddodavateli podílejícími se na Plnění dle § 30 Atomového zákona. Dodavatel je povinen zapracovat do svého systému řízení také systém přenosu informací a povinností, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, na své poddodavatele a jejich případné poddodavatele. Výsledky hodnocení systému řízení a hodnocení procesů, činností a jejich výstupů v systému řízení Dodavatele předá Dodavatel Odběrateli v rámci plnění Smlouvy bezodkladně na vyžádání.

19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

19.1. Rozhodným právem je právo České republiky s vyloučením aplikace Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Spory v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit před obecným soudem, jehož příslušnost bude dána místem sídla Odběratele ke dni podání žaloby.

19.2. Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze písemným dodatkem podepsaným Oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s výjimkou změn provedených Odchylkovým listem dle odst. 1.15. těchto Obchodních podmínek; jiná forma dohody je vyloučena. K platnosti změny Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu. Změny kontaktních osob smluvních stran uvedených ve Smlouvě či jejich telefonických nebo e-mailových spojení lze činit písemným sdělením druhé smluvní straně.

19.3. Smluvní strany mají právo požadovat i náhradu nemajetkové újmy. 

19.4. V písemnostech je povinností Dodavatele uvést číslo Smlouvy Odběratele. Písemnosti v souvislosti s plněním Smlouvy budou zasílány na adresu pro korespondenci uvedenou ve Smlouvě. V pochybnostech se má za to, že zásilka v elektronické podobě je doručena okamžikem odeslání e-mailové či doručením poštovní datové zprávy dle Zákona o elektronických úkonech a zásilka v listinné podobě je doručena třetí pracovní den od odeslání; byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Účinky doručení nastanou i tehdy, pokud adresát doručení zmaří.

19.5. Právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy, na něž se odvolávají Obchodní podmínky či Smlouva, se užívají v účinném znění (aktuální revizi); jsou-li zrušeny, namísto nich se užijí předpisy či normy, které je obsahově nahrazují (tato věta neplatí pro technické normy, které platí ve znění uvedeném ve Smlouvě). 

19.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16. ledna 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.