Informace o zpracování osobních údajů

: Informace o zpracování osobních údajů

 • Úvodem

  Vážení zákazníci a obchodní partneři,

  tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností v rámci Koncernu ČEZ. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

  Naše společnost je společně s dalšími řízenými společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba společnost ČEZ, a. s. 

  Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v Koncernu ČEZ na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které je účinné od 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů.

  Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. o vás shromažďuje, a to v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytuje, nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi vámi.

 • Správce osobních údajů

  Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o., IČO: 282 55 933, se sídlem Komenského 534, 253 01 Hostivice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 135724 (dále jen “ČEZ Energetické produkty“ nebo „Naše společnost“), podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.

 • Osobní údaje, které zpracováváme

  Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ke splnění našich právních povinností a případně k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů. Zpracováváme pouze takové vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby, o které máte zájem. Respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci.

  Shromažďujeme a zpracováváme především osobní údaje vás jako zákazníků (odběratelů) našich produktů nebo služeb a našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích odběratelů a obchodních partnerů, kteří se o naše produkty a služby nebo obchodní spolupráci s námi zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců.

  Naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

   • Základní údaje
   • Další údaje
   • Sjednáváte si náš produkt nebo službu
   • Odebíráte náš produkt nebo službu
   • Komunikujete s námi

   

 • Základní údaje

  V naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • Další údaje

  Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte naše produkty a služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte. Případně údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

  • číslo bankovního účtu, podpis a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.
 • Sjednáváte si náš produkt nebo službu

  Pokud si s námi sjednáváte náš produkt nebo službu nebo se o ně zajímáte, předáváte nám základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt či službu vám můžeme nabídnout.

 • Odebíráte náš produkt nebo službu

  V těchto případech zpracováváme vaše údaje, které jste nám předali v souvislosti s přípravou a uzavřením smlouvy na daný produkt nebo službu a také údaje, které jsme vám přiřadili pro snadnější zpracování vašich údajů v informačních systémech (např. číslo odběratele, číslo dodavatele apod.). A dále údaje, které jsme o vás získali v rámci plnění sjednané smlouvy.

   

 • Komunikujete s námi

  Vaše osobní údaje získáváme také v průběhu vaší komunikace s námi. Není rozdíl mezi tím, zda s námi komunikujete elektronicky, poštovní korespondencí, telefonicky, při osobní návštěvě, nebo prostřednictvím třeba datové schránky. Pokud se takto získané osobní údaje týkají sjednaného produktu nebo služby mezi námi, je správcem takto poskytnutých údajů naše společnost.

  Pokud jsou v našich objektech pořizovány záznamy z kamer, vaše případné osobní údaje spravuje společnost Koncernu ČEZ, která tyto kamerové systémy provozuje. Při užívání našich internetových stránek a aplikací vaše údaje zpracovává společnost, která je označená v příslušné části elektronického kanálu (např. zápatí webové stránky) jako jeho provozovatel nebo jako poskytovatel služby.

   

 • Účely používání osobních údajů

  Získané osobní údaje naše společnost používá zejména pro následující účely:

  • uzavření a plnění smlouvy o produktu, službě nebo spolupráci;
  • zajištění provozních činností;
  • účetní a daňové účely;
  • vymáhání pohledávek;
  • vedení evidence zákazníků a odběratelů
  • vedení evidence obchodních partnerů
  • informování příslušných státních orgánů;

  V praxi se nejčastěji budete setkávat s následujícími situacemi:

  • Zákaznický servis
  • Bezpečnost a řízení rizik
  • Vnitřní správa
 • Zákaznický servis

  Identifikace zákazníka (odběratele)

  Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat naše produkty nebo služby, potřebujeme znát vaše základní údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
  • k plnění povinností z právních předpisů

  Využívání webových stránek

  Pro tento účel zpracováváme informace, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, vaše preference nastavení služeb a údaje, které na našich stránkách vyplníte, neboť vám chceme zajistit pohodlné využívání našich webových stránek. Údaje ukládáme na vaše zařízení v podobě tzv. cookies. Pomocí nich můžeme respektovat vaši volbu jazyka, uchováváme také vámi uvedené údaje ve webových formulářích pro případ, že se k nim budete chtít později vrátit. O zpracování cookies vás informujeme samostatně.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
  • na základě vašeho souhlasu (v případě cookies)

  Příprava smlouvy na vaši žádost

  Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na druhu produktu nebo služby, případně typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro přípravu vaší smlouvy

  Řízení vztahů se zákazníky a obchodními partnery

  Respektujeme vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké produkty odebíráte a jaké služby využíváte. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se našeho produktu nebo služby, zejména nastavení podmínek, jejich změn, poskytování aktuálních informací o produktu nebo službě a další.

  Obdobně zájem máme na řízení vzájemných vztahů, pokud s námi spolupracujete jako naši obchodní partneři.

  Vaše požadavky se mohou vedle našich produktů a služeb týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro plnění vaší smlouvy
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Používání produktů a služeb

  Tím, že odebíráte naše produkty a využíváte naše služby, dochází z naší strany ke zpracování vašich údajů. Především se jedná o vaše základní údaje, související údaje o produktech a službách nebo obchodní spolupráci. Registrujeme je, spravujeme a ve spolupráci s vámi i udržujeme v aktuálním stavu.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro uzavření a plnění vaší smlouvy

  Zasílání servisních zpráv

  V rámci poskytování našich služeb vám můžeme zasílat zprávy, které slouží k lepšímu využití odebíraného produktu nebo služby. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • pro plnění vaší smlouvy

  Marketing

  V rámci marketingových činností můžeme zasílat obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb různými formami, včetně využití poštovní korespondence, telefonu, SMS a e-mailu. Zpracování pro účely přímého marketingu však lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (např. zasílání e-mailů a SMS zákazníkům a obchodním partnerům).

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • na základě vašeho souhlasu, pokud je takový souhlas nezbytný, anebo
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • Bezpečnost a řízení rizik

  Bezpečnost

  Pro tyto účely chráníme jak život a zdraví osob, fyzický majetek, např. umístněním kamer v našich objektech, i samotné údaje. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob v objektech využívaných naší společností. Záznamy z kamer zpracováváme v souladu s účelem jejich pořízení a podle přísných pravidel k zajištění ochrany i vašich údajů. Zpracování vašich údajů nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Posouzení obchodního rizika

  Při uzavírání smluv s odběrateli a obchodními partnery posuzujeme rovněž obchodní riziko vztahující se k danému obchodnímu partnerovi. Tyto údaje využíváme k posouzení rizika, např. zda budete schopni dostát svým závazkům. K tomu využíváme externí registry i interní databáze.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • Vnitřní správa

  Školení

   Naše společnost provádí školení zaměstnanců při zavádění nových softwarových nástrojů, postupů nebo procesů. Zároveň dochází ke školení nových zaměstnanců. Provádění školení je nezbytné pro zajištění obsluhy zákazníků případně dalších interních procesů souvisejících s pracovněprávním vztahem. Bez provádění předmětného školení by nebylo možné zajistit řádné vyškolení nových i stávajících zaměstnanců správce a korektně tak zajistit kvalitní péči o naše zákazníky.

   Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační, mzdové a související údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči příslušným státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům. Pokud to stanoví právní předpisy, můžeme v této souvislosti zpracovávat také osobní údaje některých vašich rodinných příslušníků.

  Účetnictví a daně

  Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů

  Výkon práv společnosti

  Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Reporting, řízení informací, optimalizace procesů

  Vaše osobní údaje jsou rovněž zpracovávány k plnění interních povinností, souvisejících s vaším odborným růstem a rozvojem, nastavených v rámci společnosti. Vaše základní údaje, údaje o vaší kvalifikaci a pracovní pozici jsou používány pro účely plánování a vyhodnocování efektivity. Na základě právních předpisů vypracováváme také různé přehledy.

  Z jakého důvodu osobní údaje zpracováváme:

  • k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • Zdroje získávání osobních údajů

  Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují.

  Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. Ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

  Bližší informace ke zdrojům vašich osobních údajů, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujících příkladech.

 • Zdroje vašich údajů pro marketingové potřeby

  Pro tyto potřeby používáme údaje, které jsme shromáždili sami přímo od vás, ale i uveřejněné údaje, resp. údaje získané prostřednictvím třetích stran. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje a jiné údaje, které o sobě zveřejníte, nebo jsou o vás zveřejněny na internetu.

 • Zdroje údajů pro bezpečnost a řízení rizik

  Pro tyto potřeby používáme vaše údaje vedené v interních databázích, získané přímo od vás nebo o vás na základě stávající, případně i předchozí smluvní spolupráce, které obsahují informace nezbytné k posouzení bezpečnosti a řízení rizik. Zdrojem těchto vašich údajů mohou být také informace sdílené mezi společnostmi Koncernu ČEZ právě za tímto účelem.

 • Osobní údaje uvedené ve veřejných registrech

  V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a podobných.

 • Zpracování a sdílení osobních údajů

  Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

  Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

  Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými subjekty mimo Koncern ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

  Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý s výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

  Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.

  Zpracovateli a příjemci osobních údajů spravovaných Naší společnosti mimo oprávněné státní orgány jsou:

  • K-system.CZ s.r.o., IČO: 27756246
  • ČEZ ICT Services, a. s. IČO: 26470411
  • ČEZ Korporátní služby, s.r.o., IČO: 26206803
  • ČEZ, a. s., IČO: 45274649
 • Soubory cookie

  Na webových stránkách naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv.
  technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás zda, a případně, v jakém rozsahu nám svůj souhlas
  udělíte. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookie bota“ (informační lišty), která se zobrazuje na příslušné webové
  stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies.

  Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí
  sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby.

  Podrobné informace k souborům cookie jsou vám k dispozici v Informaci o webu.

 • Kamerové systémy

  Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoje výrobní, obchodní a další činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb využívá kamerové systémy se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Vaše osobní údaje získané tímto způsobem spravuje společnost ČEZ, a.s., která tyto kamerové systémy provozuje. Bližší informace k nim jsou k dispozici zde.

 • Naši zpracovatelé

  Naše produkty prodáváme a obsluhujeme hlavně vlastními zaměstnanci naší společnosti, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do Koncernu ČEZ. Využíváme však také externí síť smluvních partnerů.

  Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich činností nebo služeb, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V některých případech se tito naši dodavatelé nebo externí obchodní zástupci stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl naší společností pověřen. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

  Ke zpracování vašich údajů mimo Koncern ČEZ využíváme tyto kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatele vybraných IT služeb
  • subjekty vymáhající naše pohledávky
  • poskytovatele právních služeb
  • odhadce
 • Příjemci osobních údajů a vyžádání bez souhlasu

  Některé státní orgány a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.

 • Zabezpečení osobních údajů

  Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme v počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

 • Kde ukládáme osobní údaje

  Osobní údaje shromažďované naší společností jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky.

  Pro soubory cookie využíváme služeb společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA. Podle rozhodnutí Evropské komise uveřejněné v Úředním věstníku EU tato země patří do skupiny zemí se zajištěnou odpovídající ochranou osobních údajů a režimem jejich volného předávání.

 • Uchovávání osobních údajů

  Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytovaného produktu nebo služby, případně jiného druhu sjednaného smluvního vztahu, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

  Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Současně si nastavujeme striktní vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že tyto vaše údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni.

  Téměř u všech smluvních vztahů musíme zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní, vyplývající z právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty a s ní související daňové řízení. Podle těchto právních předpisů jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji, vztahující se k poskytnutým vybraným službám, 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Obecně tak většinu základních údajů a údajů o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě těchto právních předpisů.

  Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku např. v souvislosti s poskytnutými zárukami).

  Údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání vašeho souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a nejdéle 5 let poté, co zanikl.

 • Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

  Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů, a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

  • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat;
  • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování
  • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů
  • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně
  • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů
  • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování a
  • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování vámi používaných produktů a služeb, zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťující ochranu a zabezpečení našich systémů a našich zákazníků, nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Informace, případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (např. cookies).

  Pokud navštěvujete naše internetové stránky, můžete svůj souhlas se zpracováním cookies změnit nebo odvolat postupem uvedeným v návodu jejich nastavení na těchto stránkách.

 • Chci omezit marketing

  Pokud jste nám udělil souhlas pro účely marketingu nebo vám chodí naše obchodní nabídky na základě našeho oprávněného zájmu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat a zasílání našich nabídek na základě našeho oprávněného zájmu zastavit (ze zasílání nabídek se odhlásit) následujícími způsoby:

  • přímo v našich obchodních sděleních je vložen odkaz na možnost zastavení jejich zasílání
  • nebo nám to napíšete na e-mailovou adresu info.cezep@cez.cz .

  Pro správné porozumění vás chceme upozornit, že omezením marketingu nedojde na naší straně k zastavení komunikace s vámi. Podle potřeby budeme využívat i nadále vaše kontaktní údaje pro zasílání servisních zpráv, případně jiných informací nemarketingového charakteru, které souvisí vaším produktem nebo službou, které vám poskytujeme.

 • Abychom si lépe rozuměli

  Přes naše veškeré úsilí o maximální srozumitelnost tohoto dokumentu jste možná našli slova nebo termíny, se kterými jste se dosud nesetkali. Nebo si nejste jisti, že rozumíte správně tomu, co vám mají sdělit.

  Proto vám pro lepší porozumění na základě našich zkušeností nabízíme slovníček pojmů, který může pomoci našemu vzájemnému nedorozumění předejít.

 • Slovníček pojmů

  cookies

  Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

  Koncern ČEZ

  Představuje právní vztah mezi více společnostmi Skupiny ČEZ (řízené společnosti), které jsou podrobeny jednotnému řízení ze strany společnosti ČEZ, a.s. (řídící společnost), se kterou díky jednotnému řízení tvoří koncern. Přehled členů Koncernu ČEZ je na webu www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/koncern-cez

  oprávněný zájem

  Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

  osobní údaj

  Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

  produkt

  Např. VEP, ocelové konstrukce nebo služby nabízené naší společností.

  příjemce

  Osoba, které jsou předávány osobní údaje.

  služba

  Jakákoliv služba, kterou vám společnost nabízí.

  správce

  Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; a může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby jako zpracovatele.

  subjekt údajů

  Živá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.

  účel

  Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

  zpracování

  Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

  zpracovatel

  Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

   

 • Možné změny této informace

  V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo elektronickou zprávou).

 • Kontaktujte nás

  Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí našeho společného webového formuláře, který najdete na webové stránce Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

  Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda. Lze ho kontaktovat na adrese ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, nebo prostřednictvím webového formuláře. Podrobnosti o dalších možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce www.cez.cz/poverenec .

  Datum vydání/aktualizace tohoto dokumentu – 27.7.2020