Reklamační řád

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 6. 2008 a platí pro vyřizování reklamací podaných kupujícím, jako přímým zákazníkem společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Odmítnutí odběru zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při jeho odběru, aby byly zjištěny případné zjevné (viditelné) vady, které budou reklamovány ihned na místě odběru.

Při zjištění zjevné vady zboží je Kupující oprávněn uplatnit reklamaci ihned na místě odběru a je oprávněn v takovém případě odběr zboží odmítnout.

Při odmítnutí odběru zboží bude zástupce kupujícího kontaktovat oprávněného zástupce prodávajícího, se kterým bude tuto reklamaci řešit.

V případě odmítnutí odběru zboží sepíšou zástupci kupujícího i prodávajícího reklamační protokol, ve kterém budou specifikovány důvody odmítnutí odběru zboží kupujícím. Reklamační protokol musí obsahovat datum, čas, místo nakládky, druh reklamovaného zboží a vyjádření zástupců kupujícího i prodávajícího k důvodům odmítnutí odběru zboží. Reklamační protokol musí být podepsán zástupcem kupujícího i prodávajícího. Bez výše uvedených náležitostí není reklamace platná.

Reklamace při nedodržení jakostních parametrů

V případě pozdějšího uplatnění reklamace zboží je kupující povinen řádně popsat vadu, na základě které dodané zboží reklamuje. V případě reklamace vyplývající z nedodržení jakostních parametrů zboží specifikovaných ve smluvním ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je kupující povinen předat prodávajícímu výsledky příslušných laboratorních analýz, na základě kterých kupující uplatňuje reklamaci dodaného zboží.

Kupující je také povinen při reklamaci přesně uvést způsob odebrání laboratorního vzorku, včetně laboratorních metod použitých při analýze a uvést laboratoř, která analýzu provedla. Kupující je povinen příslušný laboratorní vzorek, na základě kterého je reklamace uplatňována, zachovat pro případnou analýzu v laboratořích prodávajícího.

Odběr vzorku reklamovaného zboží by měl být proveden za přítomnosti zástupce prodávajícího. Odběr vzorku může být také proveden pouze kupujícím po předchozím souhlasu prodávajícího. V takovém případě však musí být odběr vzorku reklamovaného zboží proveden v souladu s platnými ČSN, případně postupem dohodnutým mezi kupujícím a prodávajícím.

Při nedodržení dohodnutého postupu odběru vzorku reklamovaného zboží bude reklamace zboží považována za neoprávněnou.

Prodávající je povinen uchovávat laboratorní vzorky, kterými průběžně kontroluje kvalitu dodávaného zboží, po dobu minimálně 30 kalendářních dnů.

Podle dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude vzorek reklamovaného zboží analyzován v laboratoři prodávajícího nebo bude odeslán na analýzu do vzájemně dohodnuté laboratoře. V případě provedení analýzy v laboratoři prodávajícího má kupující právo být přítomen analýze vzorku reklamovaného zboží.

Oznámení reklamace

Reklamace musí být oznámena buď telefonicky, nebo v elektronické a písemné formě.

V případě telefonického uplatnění reklamace je nutné oznámit reklamaci na telefonní číslo příslušného odběrného místa uvedené v seznamu na konci reklamačního řádu.

V případě oznámení reklamace e-mailem musí být reklamační protokol odeslán na e-mail příslušného prodejního místa.

Reklamaci je také možné oznámit elektronicky zasláním reklamačního protokolu na e-mailovou adresu příslušného prodejního místa, nebo dopisem na adresu společnosti: ČEZ Energetické produkty, s.r.o., Komenského 534, 253 01 Hostivice.

Pro zahájení reklamačního řízení musí být v reklamačním protokolu o reklamaci uvedeny následující údaje:

  • Druh a množství reklamovaného zboží
  • Místo a datum odběru reklamovaného zboží
  • Přesná identifikace kupujícího společně s kontaktními údaji (telefon, e-mail)
  • Přesná specifikace reklamované vady zboží

Náklady na reklamační řízení

V případě neoprávněné reklamace (např. když laboratorní analýzy vzorku reklamovaného zboží prokáží shodu jakostních parametrů zboží dodaného prodávajícím s parametry specifikovanými ve smluvním ujednání mezi kupujícím a prodávajícím) je kupující povinen uhradit náklady spojené s reklamačním řízením.

V případě uznání reklamace jako oprávněné, je povinen uhradit náklady spojené s reklamačním řízením prodávající.

Ostatní ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.