Stabilizát

Stabilizát je zvlhčená stavební směs s vápenným pojivem vyráběná ve standardním centrálním mísicím zařízení. Vyrábí se technologickou úpravou vstupních surovin, kterými jsou vedlejší produkty spalování uhlí a odsíření spalin (popílek, struska, fluidní popel, případně energosádrovec nebo produkt polosuché metody odsíření), spočívající v dokonalém promísení s přesně dávkovaným množstvím záměsové vody. Zařízení je vybaveno kapacitními zásobníky práškových substrátů, váhovým dávkováním a dostatečnou výkonností vodního hospodářství.

Pro získání požadovaných vlastností stabilizátu je v počáteční fázi výroby rozhodující promísení vstupních surovin s vápnem a následné zvlhčení záměsovou vodou, při kterém dochází k exotermní reakci a během několika minut k nastartování hydratačních procesů. Ve stavební směsi probíhají v alkalickém prostředí chemické pucolánové reakce obdobné procesům při tuhnutí cementů a za aktivní účasti volného CaO vzniká materiál s vazebnými schopnostmi. Po zatuhnutí se stabilizát zásadně liší svými technickými vlastnostmi od původních neupravených vstupních surovin, jeho vlastnosti jsou obdobné vlastnostem chudého betonu. Speciálně vyráběné typy stabilizátů s vyšším obsahem vápna lze charakterizovat jako materiál nepropustný, s vysokou pevností v prostém tlaku, odolný proti mrazu a vodě. Stabilizát je tedy možné vyrábět s různými vlastnostmi, dle požadavků zákazníků a je možno jej dodávat také ve formě zahuštěné suspenze jako zálivkovou směs.

Stabilizát je dodáván odběratelům na výstupu z centrálního mísicího zařízení jako zavlhlá směs s optimální vlhkostí vhodnou k okamžitému zpracování.

Vzhledem k exotermním reakcím, které ihned po namísení ve stabilizátu probíhají je stabilizát možno zpracovávat i za nižších teplot než +5 °C a vyšších než 0 °C, kdy se zemní práce již běžně neprovádějí. Pokud je zaručen souvislý přísun stabilizátu a jeho zpracování, lze stavět násypové konstrukce i při teplotách pod bodem mrazu. Je však nutné před zahájením stavebních prací ověřit výslednou kvalitu zpracování zkouškami. Po navezení stabilizátu na místo uložení je třeba ihned zahájit jeho rozhrnování a hutnění. Tloušťka zhutňované vrstvy stabilizátu a účinnost a vhodnost zhutňovacího prostředku a počet pojezdů se určí zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Stabilizát se doporučuje zpracovat do 1 - 6 hodin od výroby. Doba zpracovatelnosti závisí na obsahu vápna. Po této době dochází k vytváření cementačních vazeb v materiálu, stavební směs již nelze dobře zhutnit a výsledná kvalita rychle klesá. Navážení je proto nutné provádět po takových úsecích, které lze během uvedené doby zpracovat.

Stabilizáty vyráběné naší společností jsou certifikovanými stavebními výrobky a jejich využití je následující:

 • tělesa násypů zemních pozemních komunikací
 • protipovodňové hráze
 • protihlukové valy
 • hráze odkališť a skládek odpadů
 • podkladní a ochranné vrstvy vozovek
 • aktivní zóna
 • obsypy a zásypy objektů
 • přechodové oblasti mostů
 • těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu ČSN 80 8032
 • stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů)
 • zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin
 • sanace podzemních dutin (po demolici stavebních objektů, při stavbách tunelů, parovody, kanalizace, stará důlní díla)
 • KAPS – kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

Stabilizát splňuje všechny požadavky nejen technické (fyzikální a chemické), ale i požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí podle platné legislativy EU a ČR.

V současné době jsou platné certifikáty pro stabilizát jako stavební výrobek (rozsah povoleného užití stabilizátu se u jednotlivých OJ liší, lze však konstatovat, že pro výše uvedená použití lze využít stabilizát ze všech OJ skupiny ČEZ s výjimkou zahuštěné suspenze – možnost pouze v EHO) v následujících lokalitách:

ELE, EPO, EHO

Plnící místa ve ZVLHČENÉM stavu:

Odběrné místo do nákladních aut – ELE, EME.

Pro bližší informace kontaktujte naše prodejce.