Popílek

Popílek je produktem spalování práškového antracitu, černého či hnědého uhlí. Je zachycován v odlučovačích ze spalin tepelných elektráren. Podle místa odloučení ze spalin lze popílek rozdělit na hrubší, který je získáván gravitačním odloučením v zadních tazích kotle, nebo na jemnější, získávaný z elektrostatických odlučovačů.

Popílek se uplatňuje při výrobě betonů, betonových výrobků, pórobetonů, v cihlářské výrobě, při výrobě cementu, suchých omítkových zdicích, zálivkových směsí a tmelů i umělého kameniva.

Popílek a popílkové stabilizáty lze použít i jako výplňový materiál prostoru po těžbě nerostných surovin (povrchové a hlubinné doly) a pro sanaci a rekultivaci postižených území.

Popílek, zejména stabilizovaný, nalézá široké uplatnění jako náhrada přírodních surovin na stavbách pozemních komunikací.

Naše společnost zahájila soutěže na prodej elektrárenského popílku dle EN 450 pro měsíční období.

Popílky produkované ČEZ, a.s. jsou certifikovanými stavebními výrobky pro následující způsoby použití, pro která jsou u jednotlivých výrobků garantovány následující vlastnosti:

Veškeré popílky lze obecně dále využívat jako surovinu pro výrobu:

 • Směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227
 • Pórového kameniva dle ČSN EN 13055
 • Popílkových směsí
 • Základkových směsí pro vyplňování prostor po těžbě uhlí
 • Maltovin
 • Cihlářských pálených výrobků
 • Minerálních vláken
 • Asfaltových výrobků
 • Umělého kameniva
 • Slévárenských písků
 • Geopolymerů

 

Zvlhčené popílky lze ve smyslu ČSN 73 6133 a technických podmínek MDS TP 93 využívat jako sypaninu z druhotných surovin pro násypy, zásypy a stavby zemních těles pozemních komunikací.

V současné době jsou platné certifikáty na níže uvedené výrobky v následujících lokalitách:

 • Popílek do betonu dle ČSN EN 450-1 (EDĚ, EMĚ)
 • Popílek do cementu dle ČSN EN 197-1 (EDE, EME)
 • Popílek jako filer do betonu dle ČSN EN 12620 (EMĚ)

Skladování:

Popílek je skladován v silech popř. jako deponie.

Plnící místa:

Odběrné místo do autosil – EPO, EMĚ, ELE, EHO, EDĚ

Odběrné místo do vagonů – EPR, EMĚ, EDĚ

Pro bližší informace kontaktujte naše prodejce.